Endringer til forordningen om transport av avfall

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 308/2009 av 15. april 2009 som endrer vedlegg IIIA og VI til parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 om grensekryssende avfallstransporter

Commission Regulation (EC) No 308/2009 of 15 April 2009 amending, for the purposes of adaptation to scientific and technical progress, Annexes IIIA and VI to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.4.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.4.2010)

Sammendrag av innhold
Forordning 208/2009 endrer forordning 1013/2006 om grensekryssende avfallstransporter som er implementert i norsk rett i avfallsforskriften kapittel 13. Det gjøres endringer i vedlegg IIIA og vedlegg IV til forordning 1013/2006.

Vedlegg IIIA inneholder en liste over fire avfallsblandinger som EU mener kan sendes i henhold til artikkel 18 om "General information requirement". Dette gjelder:

a) blandinger av avfall av metaller og legeringer (B1010) og non-ferrous metallskrap (B1050).

b) blandinger av avfall av metaller og legeringer (B1010) og kobber/kobberlegeringer (B1070).

c) blandinger av slagg fra edelmetaller og kobber (GB040 og enkelte typer sink- og aluminiumavfall (B1100) uten kobber.

d) blandinger av slagg fra edelmetaller og kobber (GB040) med enkelte typer kobberholdig avfall (B1070) og (B1100).

Vedlegg IV inneholder registreringsskjema for forhåndsgodkjente mottaksanlegg, dvs anlegg som mottakermyndigheten har forhåndsgodkjent iht. art. 14. Videre er mengdeenheten i vedlegget oppdatert fra kg/l til tonn (megagram, Mg) i samsvar med enhetsbetegnelsene i resten av forordningen.

Merknader
Endringene i vedlegg VI er tilnærmet en korrektur og uten praktisk betydning. Forordningens øvrige skjema er allerede redigert i tonn (Mg). Videre er det for tiden ingen forhåndgodkjente anlegg i Norge, og få i utlandet.

Endringene i vedlegg IIIA vil representere en forenkling for transporter av relevante avfallsblandinger. Frem til nå har slikte blandinger måttet følge den tunge prosedyren med "skriftlig forhåndsmelding og samtykke" jf. art. 4-17. Disse blandingene kan nå sendes tilnærmet som en vanlig råvare. Det forutsettes uansett at avfallet sendes til gjenvinning i Europa, og at det ikke er forurenset eller blandet med andre typer avfall.

Endringene er vedtatt ut fra en vurdering om at transport og gjenvinning av slike avfallsblandinger ikke utgjør vesentlig fare for helse og miljø, og at det derfor ikke er behov for myndighetskontroll.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Statens forurensningstilsyn har ikke registrert søknader om import eller eksport fra Norge som omfattes av disse forenklingene, og konsekvensene anses derfor som marginale.

Endringene vil ikke ha nevneverdig konsekvenser, verken økonomisk eller administrativt, og bør inntas i avfallsforskriften som en del av forordning 1013/2006.

Sakkyndige instansers merknader
Statens forurensningstilsyn mener at konsekvensene er så små at det ikke er nødvendig med offentlig høring.

Endringsforordningen er behandlet på møte i EØS-spesialutvalget for miljø 04.06.2009.

Vurdering
Endringene er av teknisk art og anses uproblematiske i forhold til norsk miljøpolitikk. Endringene kan heller ikke ventes å ha konsekvenser av betydning for aktører innen grensekryssende transport av avfall.

Til en viss grad er endringene en følge av Norges (og EUs) forpliktelser etter Basel-konvensjonen om grensekryssende transport av farlig avfall.

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.04.2009
Anvendelsesdato i EU
06.05.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 399-402
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.04.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.04.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.04.2010
Anvendes fra i Norge
01.05.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0308
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro