Endringer til listen over godkjente vitamin- og mineralforbindelser som kan tilsettes matvarer og kosttilskudd

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1170/2009 av 30. november 2009 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 som gjelder positivlistene om vitamin- og mineralforbindelser som kan tilsettes næringsmidler inkludert kosttilskudd

Commission Regulation (EC) No 1170/2009 of 30 November 2009 amending Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of Council and Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council as regards the lists of vitamin and minerals and their forms that can be added to foods, including food supplements

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.1.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.1.2012)

Sammendrag av innhold
Kosttilskuddirektivet 2002/46/EF og berikingsforordningen (EF) nr. 1925/2006 inneholder begge lister over hvilke vitamin- og mineralforbindelser som kan brukes i kosttilskudd og matvarer. Nye vitamin- og mineralforbindelser kan inkluderes på positivlistene til kosttilskuddirektivet og berikingsforordningen dersom forbindelsene er helsemessig trygge og har god biotilgjengelighet, jf. henholdsvis fortekst 11/art. 4.5 og art. 3). Forordning (EF) nr. 1170/2009 inkluderer en rekke nye vitamin- og mineralforbindelser på vedleggene til kosttilskuddirektivet og berikingsforordningen. Forbindelsene har vært tillatt brukt i en overgangsperiode som opphører 31. desember 2009. EFSA har vurdert alle de nye forbindelsene. Forordningen trer i kraft i EU 20. desember 2009. Bor og silisium er nye tillatte mineraler på vedlegg 1.

Merknader
Rettsakten krever endring av henholdsvis forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd og forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler. Administrative og økonomiske konsekvenser: Rettsakten antas ikke å få noen administrative konsekvenser for Mattilsynet. Rettsakten antas heller ikke å få økonomiske konsekvenser for Mattilsynet eller næringen. Det er positivt at positivlistene utvides med forbindelser som EFSA har vurdert som helsemessig trygge og har god biotilgjengelighet. Dette innebærer at industrien har et større spekter av stoffer å velge mellom ved produksjon av kosttilskudd og ved tilsetning av vitaminer og mineraler til matvarer. Sakkyndige instansers merknader:

Spesialutvalget ble forelagt faktanotatet til orientering i møte 18. september 2009. Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
EFSA har vurdert de nye forbindelsene som inkluderes på listene som helsemessig akseptable. Mattilsynet legger EFSA-vurderingene til grunn. Bor og silisium er to nye forbindelser som er kommet på positivlisten og som ikke har vært tillatt i Norge tidligere. Det bør derfor settes nasjonale maksiumsgrenser for disse stoffene i kosttilskudd. Folkehelseinstituttet har etter forespørsel fra Mattilsynet foreslått maksiumsgrenser for silisium og bor. Maksimumsgrensen for silisium er satt til 400 mg/dag og for bor er det satt en maksiumsgrense i området fra 1-3 mg/dag. Det foreligger ikke tilstrekkelig vitenskapelige data for å etablere Upper Level (UL) for bor. EFSA har i 2004 foreslått en UL for bor på 10 mg/dag for voksne. Denne verdien er basert på tilgjengelige dyrestudier. For ikke å overstige UL for bor på 10 mg/person/dag, vil Mattilsynet sette den nasjonale maksimumsgrensen for bor på 1 mg/dag. Det er videre stor vitenskapelig usikkerhet om hvor stort kosttinntaket av bor er i befolkningen. De nye nasjonale maksimumsgrensene for silisium og bor vil gjelde inntil det fastsetes felles maksimumsgrenser i EU. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rent teknisk er det ikke mulig å sette inn mer enn en basisrettsakt i feltet "Nøkkelinformasjon" ovenfor. Denne forordningen har to basisrettsakter: direktiv 2002/46/EF og forordning (EF) nr. 1925/2006. Sistnevnte mangler i feltet ovenfor.

Status
Saken ble lagt fram til diskusjon på møtet i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse (SCFCAH) 22. juni 2009. Saken har ikke vært behandlet i EUs arbeidsgruppe for kosttilskudd og tilsetning av vitaminer og mineraler og visse andre stoffer til mat. Det ble diskusjoner om stoffet bor i møtet 22. juni 2009, men Europakommisjonen understreket at diskusjonen vedrørende bor er avsluttet.

Saken ble på nytt lagt fram til diskusjon i SCFCAH-møtet 15. juli 2009. Kommisjonen pekte på at vedleggene i den foreslåtte forordningen ikke bare inneholder endringene, men vedleggene vedtas på nytt og erstatter i sin helhet de eksisterende vedleggene i kosttilskuddsdirektivet og berikningsforordningen. Det er denne løsningen som teknisk sett gir det beste resultatet. Utkast til forordning ble vedtatt i SCFCAH-møtet 15. juli 2009. Forordningen fikk ikke KOM-nr. EØS-notatet ble derfor av tekniske grunner ikke oppdatert til trinn 2 (EØS-foreløpig posisjonsnotat), men direkte overført til trinn 3 etter at rettsakten ble publisert i EU 1.12.2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.11.2009
Anvendelsesdato i EU
21.12.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 150-156
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2010
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.12.2011
Anvendes fra i Norge
08.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R1170
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro