Endringsbestemmelser angående fugleinfluensa

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/734/EU av 30. november 2010 som endrer vedtak 2005/692/EF, 2005/734/EF, 2006/415/EF, 2007/25/EF og 2009/494/EF angående aviær influensa

Commission Decision 2010/734/EU of 30 November 2010 amending Decisions 2005/692/EC, 2005/734/EC, 2006/415/EC, 2007/25/EC and 2009/494/EC as regards avian influenza

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.1.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

(1) Efter at der i december 2003 udbrød aviær influenza i Sydøstasien forårsaget af det højpatogene aviær influenza-virus, subtype H5N1, vedtog Kommissionen en række beskyttelsesforanstaltninger over for sygdommen.

(2) Foranstaltningerne er bl.a. fastsat i Kommissionens beslutning 2005/692/EF af 6. oktober 2005 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for aviær influenza i en række tredjelande, Kommissionens beslutning 2005/734/EF af 19. oktober 2005 om biosikkerhedsforanstaltninger med henblik på at reducere risikoen for overførsel af højpatogen aviær influenza forårsaget af influenza A-virus, subtype H5N1, fra vildtlevende fugle til fjerkræ og andre fugle i fangenskab og om et system for tidlig påvisning i områder med særlig risiko og Kommissionens beslutning 2009/494/EF af 25. juni 2009 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i Kroatien og Schweiz.

(3) De foranstaltninger, der er fastsat ved nævnte beslutninger, anvendes indtil den 31. december 2010. Der forekommer dog fortsat udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos vilde fugle og fjerkræ i medlemsstaterne og i tredjelande, hvilket udgør en risiko for dyrs og menneskers sundhed.

(4) På baggrund af den epidemiologiske situation med hensyn til aviær influenza bør man fortsat begrænse risiciene i forbindelse med import af fjerkræ, fjerkræprodukter, fugle, der holdes som selskabsdyr, og andre sendinger, som nævnte beslutninger omfatter, og opretholde biosikkerhedsforanstaltninger, systemer for tidlig påvisning og visse beskyttelsesforanstaltninger vedrørende højpatogen aviær influenza af subtype H5N1.

(5) Anvendelsesperioden for beslutning 2005/692/EF, 2005/734/EF og 2009/494/EF bør derfor forlænges til den 30. juni 2012.

(6) Endvidere forbyder beslutning 2005/743/EF anvendelse af lokkefugle i forbindelse med fuglejagt i områder, der er identificeret som særlig udsat for risiko for indslæbning af aviær influenza. Under visse omstændigheder kan den kompetente myndighed dog give dispensation til at anvende lokkefugle i forbindelse med fuglejagt og som led i medlemsstaternes programmer for overvågning af aviær influenza, jf. Kommissionens beslutning 2005/732/EF af 17. oktober 2005 om godkendelse af medlemsstaternes programmer til gennemførelse i 2005 af undersøgelser for aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle og om regler for rapportering og berettigelse til EF- tilskud til finansiering af udgifterne til gennemførelse af disse programmer.

(7) Erfaringerne har vist, at lokkefugle ikke kun anvendes i forbindelse med fuglejagt, men også som led i forskningsprojekter, ornitologiske undersøgelser og andre aktiviteter, som kan udgøre lignende risici med hensyn til spredning af aviær influenza. Biosikkerhedsforanstaltningerne i beslutning 2005/734/EF bør derfor gælde for en mere udbredt anvendelse af lokkefugle, forudsat at den pågældende aktivitet er blevet tilladt af den kompetente myndighed, jf. beslutningens artikel 2b, stk. 1, litra d).

(8) I beslutning 2005/734/EF omhandles endvidere anvendelse af lokkefugle i forbindelse med prøvetagning i henhold til medlemsstaternes programmer til undersøgelser for aviær influenza, jf. beslutning 2005/732/EF. Undersøgelserne omhandlet i beslutning 2005/732/EF er blevet fuldført inden for den tidsramme, der er fastsat i samme beslutning. Beslutning 2005/734/EF bør derfor ændres, så der henvises til de overvågningsprogrammer for aviær influenza, som medlemsstaterne skal gennemføre i henhold til direktiv 2005/94/EF.

(9) Ved Kommissionens beslutning 2006/415/EF af 14. juni 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/135/EF er der fastsat visse beskyttelsesforanstaltninger, der skal anvendes i tilfælde af et udbrud af sygdommen. De pågældende foranstaltninger tages måske op til revision, og nævnte beslutnings anvendelsesperiode bør derfor kun forlænges til den 31. december 2011.

(10) Ved Kommissionens beslutning 2007/25/EF af 22. december 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza og transport af fugle holdt som selskabsdyr, der ledsager deres ejere, til Fællesskabet er der fastsat visse bestemmelser om tilladelse til transport fra tredjelande af levende fugle holdt som selskabsdyr, og der henvises til listen over tredjelande i Rådets beslutning 79/542/EØF af 21. december 1976 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande og om dyre- og folkesundhedsbetingelser og udstedelse af veterinærcertifikat ved import til EF af levende dyr og fersk kød.

(11) Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater ophæver og afløser beslutning 79/542/EØF. Beslutning 2007/25/EF bør derfor opdateres, så der henvises til forordning (EU) nr. 206/2010.

(12) Dertil kommer, at artikel 1 i beslutning 2007/25/EF og standardveterinærcertifikatet i bilag II til samme beslutning, hvor der henvises til kapitel 2.1.14 i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), har været forældede siden vedtagelsen i maj 2009 af det reviderede kapitel om aviær influenza, og de bør ajourføres, så der henvises til manualens kapitel 2.3.4. På grundlag af erfaringerne er det endvidere nødvendigt at foretage nogle ændringer af den erklæring fra ejeren, der er fastsat i bilag III til nævnte beslutning. Beslutning 2007/25/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13) Under hensyntagen til dyresundhedssituationen bør anvendelsen af beslutning 2007/25/EF forlænges til den 30. juni 2012.

(14) Beslutning 2005/692/EF, 2005/734/EF, 2006/415/EF, 2007/25/EF og 2009/494/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(15) Det er nødvendigt at fastsætte en overgangsperiode, hvor sendinger af fugle holdt som selskabsdyr, for hvilke det krævede veterinærcertifikat og erklæringen fra ejeren er blevet udfærdiget i overensstemmelse med beslutning 2007/25/EF før ændringerne ved denne afgørelse, fortsat kan føres ind i Unionen, så medlemsstaterne og erhvervslivet har tid til at tilpasse sig de nye bestemmelser.

(16) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.11.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2010
Anvendes fra i Norge
20.12.2010