Energieffektivitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale handlingsplaner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/242/EU av 22. mai 2013 om utarbeidelse av en standard for nasjonale handlingsplaner for energieffektivitet i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU

Commission Implementing Decision 2013/242/EU of 22 May 2013 establishing a template for National Energy Efficiency Action Plans under Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.2.2023)

Sammendrag av innhold

I mars 2007 fattet det Europeiske Råd vedtak om et EU-mål på 20 prosent energisparing av primærenergiforbruket i EU innen 2020. I juni 2010 bekreftet det Europeiske Råd at energieffektiviseringsmålet skal være en av hovedmålsetningene i EUs nye strategi for arbeid og bærekraftig vekst, Europa 2020 strategien (’’Europe 2020 Strategy”).  På møtet i det Europeiske Råd i februar 2011 ble det erkjent at fremgangen mot energieffektiviseringsmålet i 2020 ikke gikk i henhold til plan. Det Europeiske Råd konkluderte at 20 % målet skal nås. For å få fortgang i energieffektiviseringen fremmet EU-kommisjonen 8. mars 2011 en energieffektiviseringsplan. Den 22.6.2011 la EU-kommisjonen frem et forslag til et nytt direktiv for å fremme energieffektivisering (energieffektiviseringsdirektivet), rettsakten ble endelig vedtatt i 2012, se eget EØS-notat. . 

Rettsakten beskriver hvordan man skal følge opp det nasjonale energieffektiviseringsmålet for 2020 med nasjonale handlingsplaner for energieffektivisering. Planene beskriver estimert energiforbruk, planlagte energieffektiviseringstiltak, langsiktige renoveringsstrategier og tiltak som skal bidra til at man når det nasjonale energieffektiviseringsmålet. Planene skal utarbeides hvert tredje år, og rapporteres på årlig. 

Merknader

Viser til vurderingene som er gjort i EØS-notat knyttet til energieffektiviseringsdirektivet fra 2012. 

Norge, Island og Lichtenstein er ikke tilknyttet EUs politiske mål på energiområdet. 

For energieffektiviseringsdirektivet fra 2018 ble plan- og rapporteringsforpliktelsene erstattet av plan- og rapporteringsbestemmelser knyttet til styringsystemforordningen for energiunionen og klimatiltak, se omtale i EØS-notatbasen

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. Regelverket må gjennomføres sammen med gjennomføringen av energieffektiviseringsdirektivet fra 2012 i norsk rett. 

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.05.2013
Anvendelsesdato i EU
17.06.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet