Energistatistikk: årlige oppgaver om kjernekraftanlegg

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 844/2010 av 20. september 2010 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 om energistatistikk, med hensyn til opprettelsen av et sett med årlige statistikker over kjernekraft og tilpasningen av de metodologiske referanser i henhold til NACE Rev. 2

Commission Regulation (EU) No 844/2010 of 20 September 2010 amending Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council on energy statistics, as regards the establishment of a set of annual nuclear statistics and the adaptation of the methodological references according to NACE Rev. 2

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1099/2008 fastlægger en fælles ramme for udarbejdelse, indberetning, evaluering og formidling af sammenlignelig energistatistik i Unionen.

(2) I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 1099/2008 bør Kommissionen (Eurostat) i samarbejde med kernekraftsektoren i EU definere et sæt årlige statistikker om kernekraftanlæg, der skal rapporteres og formidles fra 2009, der er det år, som er den første indberetningsperiode.

(3) Kommissionen har udviklet disse datasæt og med medlemsstaterne drøftet gennemførligheden, de udgifter, der er forbundet med statistikkernes udarbejdelse, fortrolighedsspørgsmål og indberetningsbyrden.

(4) I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder bør energistatistikker fra 1. januar 2009 udarbejdes i overensstemmelse med NACE rev. 2.

(5) Forordning (EF) nr. 1099/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
20.09.2010
Anvendelsesdato i EU
20.10.2010
Hjemmel eller endrer
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 759-813
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0844
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro