Energistatistikk: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 147/2013 av 13. februar 2013 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 om energistatistikk hva gjelder gjennomføring av oppdaterte månedlige og årlige energistatistikker

Commission Regulation (EU) No 147/2013 of 13 February 2013 amending Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council on energy statistics, as regards the implementation of updates for the monthly and annual energy statistics

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF af 11. februar 2004 om fremme af kraftvarmeproduktion på grundlag af en efterspørgsel efter nyttevarme på det indre energimarked og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester skal medlemsstaterne indberette kvantitative energidata. For at kunne overvåge de fremskridt, der gøres med hensyn til opfyldelsen af målene i disse direktiver, er det nødvendigt, at der foreligger detaljerede og ajourførte energidata, som skal indsamles på en harmoniseret måde og efter høje kvalitetsstandarder. Sådanne indberetningskrav er af stor betydning, bl.a. for at nå de fastsatte energieffektivitetsmål, og bør derfor være et fast element i EU's retsforskrifter på dette område; dele af disse data bliver allerede indberettet til Kommissionen (Eurostat) og tjener som grundlag for udarbejdelsen af årlige energistatistikker.

(2) Forordning (EF) nr. 1099/2008 fastlægger en fælles ramme for udarbejdelse, indberetning, evaluering og formidling af sammenlignelig energistatistik i Unionen.

(3) Energistatistik er et meget dynamisk statistisk område på grund af den intensive udvikling af EU-politikker, teknologiske fremskridt og betydningen af at basere EU's mål på energidata. Det er derfor nødvendigt med regelmæssige ajourføringer for at den statistiske dækning kan stemme overens med voksende eller ændrede behov.

(4) Kommissionen er ved forordning (EF) nr. 1099/2008 blevet tillagt gennemførelsesbeføjelser til at tilpasse de statistiske bilag. Den første sådanne tilpasning fandt sted i 2010; siden da har der fundet nye forbedringer og tilpasninger sted af både de månedlige og årlige statistikker, og der må derfor tages højde for disse.

(5) Kommissionen har udviklet de nødvendige ajourføringer og med medlemsstaterne drøftet gennemførligheden, de udgifter, der er forbundet med statistikkernes udarbejdelse, fortrolighedsspørgsmål og indberetningsbyrden.

(6) Forordning (EF) nr. 1099/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.08.2012
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
13.02.2013
Anvendelsesdato i EU
10.03.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 62, 5.10.2017, p. 64-121
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.07.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0147
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro