Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om ajourføring av årlige og månedlige statistikker

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/132 av 28. januar 2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 med hensyn til gjennomføring av oppdateringer for den årlige og månedlige energistatistikken

Commission Regulation (EU) 2022/132 of 28 January 2022 amending Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council, as regards the implementation of updates for the annual and short-term monthly energy statistics

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.5.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN</strong> (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.3.2022)

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) 2022/132 spesifiserer endringer i den årlige og månedlige energistatistikken i lys av nye statistikkbehov blant annet som følge av den europeiske planen for grønt skifte (European Green Deal).

Kommisjonsforordningen endrer vedleggene A, B og D i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 om energistatistikk på disse områdene:

 • Innsamling av data om elektrisitetsproduksjon etter sektor (desentralisert produksjon)
 • Ikke-energibruk av visse fornybare drivstoff
 • Hydrogen
 • Energilagring: batterier
 • Varmepumper
 • Underkategorier av solceller (PV)
 • Nyinstallerte og nedlagte anlegg for kraftproduksjon
 • Innsamling av data om endelig energiforbruk innen tjenester og transport
 • Bedre aktualitet for årlig innsending av data
 • Inndeling av endelige energiforbruk i landbruk/skogbruk i to delkomponenter
 • CHP (kombinert varme- og kraftproduksjon): forbedre konsistensen mellom energistatistikkforordningen og energieffektivitetsdirektivet
 • Splitting av overførings- og distribusjonstap
 • Endelig energiforbruk i datasentre
 • Obligatorisk rapportering av tilbudssiden i mini-spørreskjemaene
 • Rapporteringskrav knyttet til kortsiktig månedlig statistikk for naturgass, olje- og petroleumsprodukter fjernes

De oppdaterte vedleggene i Kommisjonsforordning (EU) 2022/132 erstatter vedleggene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008. Europaparlaments. og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI (statistikk) 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettene for Statistisk sentralbyrå, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
06.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.01.2022
Anvendelsesdato i EU
20.02.2022
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet