Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om ajourføring av årlige og månedlige statistikker

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 med hensyn til gjennomføring av oppdateringer for de årlige og korttids månedlige energistatistikkene

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council, as regards the implementation of updates for the annual and short-term monthly energy statistics

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 23.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1099/2008 fastlægger en fælles ramme for udarbejdelse, indberetning, evaluering og formidling af sammenlignelig energistatistik i Unionen.

(2) Energistatistikken skal løbende udvikles på grund af de hastige teknologiske fremskridt, udviklingen i Unionens energipolitikker og vigtigheden af, at Unionens mål og overvågningen af fremskridtene hen imod at nå disse mål baseres på officielle energidata. Det er derfor nødvendigt regelmæssigt at ajourføre den europæiske ramme for indberetning af energistatistik for at afspejle stigende eller ændrede behov.

(3) Anvendelse af pålidelig energistatistik af høj kvalitet til overvågning af de politiske mål under den europæiske grønne pagt og energiunionspakkerne burde øge troværdigheden af Unionens energipolitik.

(4) Kommissionen har identificeret en række aspekter af de årlige og kortfristede månedlige energistatistikker, som skal ajourføres. Dette indebærer navnlig en større detaljeringsgrad i statistikken over endeligt energiforbrug inden for servicesektoren og transportsektoren, nye energibærere såsom hydrogen, nye data om elproduktion og lagring, mere detaljerede data om vedvarende energikilder, nye anslåede data for produktionen af energibalancer på et tidligere tidspunkt samt øget aktualitet af den årlige dataindsamling. Derudover bortfalder kravet om indberetning af kortfristede månedlige statistikker om naturgas og olie og olieprodukter, eftersom der nu foreligger mere fuldstændige månedlige data med øget aktualitet. Kommissionen og medlemsstaterne har drøftet og indgået aftale om en række tekniske aspekter, heriblandt anvendelsesområde, gennemførlighed, produktionsomkostninger, fortrolighed og indberetningskrav.

(5) Forordning (EF) nr. 1099/2008 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat i medfør af artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
06.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Olje- og energidepartementet