Enzymer i næringsmidler: endringsbestemmelser om overgangsordninger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1056/2012 av 12. november 2012 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1332/2008 om næringsmiddelenzymer når det gjelder overgangsbestemmelser

Commission Regulation (EU) No 1056/2012 of 12 November 2012 amending Regulation (EC) No 1332/2008 of the European Parliament and of the Council on food enzymes with regard to transitional measures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.6.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1056/2012 utsetter fristen for å sende inn søknader for inkludering av et enzym på fellesskapslisten i forordning (EF) nr. 1332/2008 om næringsmiddelenzymer.

I artikkel 17 om opprettelse av fellesskapslisten over næringsmiddelenzymer endres fristen fra 24 måneder til 42 måneder.

Erfaringene viser at den opprinnelige fristen for innlevering av søknader ikke var lang nok til at de berørte parter, særlig små og mellomstore bedrifter, kan fremskaffe alle nødvendige data før fristen. Derfor vil en forlengelse av fristen for innsending av søknader sikre en mer smidig overgang fra dagens rettslige situasjon, uregulert, til etablering av fellesskapslisten i næringsmiddelenzymforskriften.

Det fremgår av artikkel 2 at forordningen skal gjelde i EU fra 20 dager etter kunngjøringen i Official Journal 12. november 2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 667 om næringsmiddelenzymer.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten gir søkere muligheten for å oppfylle kravene til dokumentasjon for risikovurdering av enzymer innen fristen. Riktig dokumentasjon sikrer en smidig overgang fra dagens rettslige situasjon, fra uregulert til fellesskapsliste med tillatte næringsmiddelenzymer. Forlengelse av fristen vil ikke føre til økt helsemessig risiko.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget for næringsmidler fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten for EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 12. november 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.11.2012
Anvendelsesdato i EU
03.12.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 289-290
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.05.2013
Anvendes fra i Norge
22.05.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1056
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro