Epidemiologisk overvåking av og kontroll med overførbare sykdommer

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/547 av 10. juli 2009 som endrer vedtak 2000/57/EF om systemet for tidlig varsling og reaksjon i henhold til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2119/98/EF med hensyn på epidemiologisk overvåking av og kontroll med overførbare sykdommer

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 14.7.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red.anm.: Omfattes av EØS-avtalen gjennom tidligere innlemmelse av basisrettsakten.

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtak, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens beslutning 2000/57/EF af 22. december 1999 om systemet for tidlig varsling og reaktion i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF med henblik på epidemiologisk overvågning af og kontrol med overførbare sygdomme er det fastlagt, hvilke begivenheder vedrørende overførbare sygdomme de enkelte medlemsstaters kompetente sundhedsmyndigheder skal indberette til den del af EF-nettet, der består af systemet for tidlig varsling og reaktion, ligesom der ved beslutningen er fastlagt generelle procedurer for udveksling af oplysninger om sådanne begivenheder, for samråd og for koordinering af foranstaltninger medlemsstaterne imellem i kontakt med Kommissionen.

(2) Beslutning 2000/57/EF pålægger desuden de enkelte medlemsstaters kompetente sundhedsmyndigheder at indsamle og udveksle alle nødvendige oplysninger om begivenheder vedrørende overførbare sygdomme, f.eks. ved at benytte det nationale overvågningssystem, den del af EF-nettet, der vedrører epidemiologisk overvågning, eller andre fællesskabssystemer til indsamling af data.

(3) Forebyggelse af og kontrol med overførbare sygdomme er i beslutning nr. 2119/98/EF defineret som samtlige de foranstaltninger, herunder epidemiologiske undersøgelser, som medlemsstaternes kompetente sundhedsmyndigheder træffer med henblik på at forebygge og standse spredningen af overførbare sygdomme. Disse foranstaltninger omfatter kontaktopsporingsaktiviteter og meddeles straks, sammen med alle andre relevante oplysninger om en begivenhed vedrørende overførbare sygdomme, som den nationale kompetente sundhedsmyndighed er i besiddelse af, til alle de øvrige medlemsstater og til Kommissionen. En medlemsstat, der agter at træffe foranstaltninger, skal desuden principielt via EFnettet forinden informere om foranstaltningernes art og omfang samt rådføre sig med og koordinere de pågældende foranstaltninger med de øvrige medlemsstater i kontakt med Kommissionen.

(4) Beslutning 2000/57/EF bør tydeligt afspejle bestemmelserne i beslutning nr. 2119/98/EF vedrørende foranstaltninger, der vedtages eller påtænkes vedtaget med henblik på at forebygge og standse spredning af overførbare sygdomme.

(5) Dertil kommer, at det internationale samfund med ikrafttrædelsen af det internationale sundhedsregulativ (2005) er blevet forpligtet til at sørge for folkesundhedsmæssig reaktion på international sygdomsspredning på en måde, som står i rimeligt forhold til og er begrænset til de folkesundhedsmæssige risici, og som undgår unødvendige indgreb i international trafik og handel.

(6) I tilfælde af en begivenhed vedrørende en overførbar sygdom af potentielle EU-dimensioner, som nødvendiggør kontaktopsporingsforanstaltninger, samarbejder medlemsstaterne med hinanden i kontakt med Kommissionen via systemet for tidlig varsling og reaktion om at få identificeret personer, der er smittet eller kan være i fare for at blive smittet. Dette samarbejde kan omfatte udveksling mellem medlemsstater, som kontaktopsporingsproceduren berører, af følsomme personoplysninger vedrørende bekræftede tilfælde eller mistanke om tilfælde af smitte hos mennesker.

(7) Behandling af personoplysninger vedrørende sundhed er principielt forbudt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Endvidere hedder det i artikel 11 i beslutning nr. 2119/98/EF blandt andet, at samme beslutning finder anvendelse med forbehold af direktiv 95/46/EF.

(8) Af hensyn til folkesundheden er behandling af sådanne oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelsen i henholdsvis artikel 8, stk. 3, i direktiv 95/46/EF og artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 45/2001, hvis behandlingen af oplysningerne er nødvendig med henblik på forebyggende medicin, medicinsk diagnose, sygepleje eller patientbehandling eller forvaltning af læge- og sundhedstjenester, og hvis behandlingen af disse oplysninger foretages af en erhvervsudøvende i sundhedssektoren, der i henhold til den nationale lovgivning eller til regler, der er fastsat af kompetente nationale organer, har tavshedspligt, eller af en anden person med tilsvarende tavshedspligt. Endvidere foreskriver artikel 23, stk. 1, i det internationale sundhedsregulativ (2005), som trådte i kraft den 15. juni 2007, at stater, der er medlem af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), af hensyn til folkesundheden — herunder i kontaktopsporingsøjemed — kan udbede sig visse oplysninger om rejsende ved ankomst og afrejse.

(9) Dertil kommer, at behandling af personoplysninger i kontaktopsporingsøjemed betragtes som lovlig, hvis den er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser, jf. artikel 7, litra d), i direktiv 95/46/EF og artikel 5, litra e), i forordning (EF) nr. 45/2001, samt i forbindelse med udførelsen af en opgave i samfundets interesse, jf. henholdsvis artikel 7, litra e), og artikel 5, litra a), i samme fællesskabsretsakter.

(10) Kommissionen, Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og medlemsstaterne bør indføre passende sikkerhedsmekanismer for behandling af personoplysninger i kontaktopsporingsøjemed, navnlig vedrørende dispensation fra direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001, idet de bør sikre, at de behandler personoplysninger i systemet for tidlig varsling og reaktion i overensstemmelse med henholdsvis forordning (EF) nr. 45/2001 og direktiv 95/46/EF.

(11) Frem for alt bør medlemsstaternes kompetente sundhedsmyndigheder og Kommissionen, når de formidler personoplysninger i systemet for tidlig varsling og reaktion med henblik på at forebygge og standse spredningen af overførbare sygdomme, sikre, at de pågældende personoplysninger er tilstrækkelige, relevante og nødvendige i forhold til dette formål, og at de ikke behandles med andre formål for øje, samt at oplysningerne er korrekte, om nødvendigt ajourføres og ikke opbevares i længere tid, end det er nødvendigt til dette formål; de bør ligeledes sikre, at personer, der er genstand for kontaktopsporing, informeres behørigt om, hvilke oplysninger der behandles og hvordan, og om retten til at få indsigt i og foretage berigtigelse af de oplysninger, der vedrører den registrerede, medmindre dette viser sig at være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt, ligesom de bør sikre, at der indføres passende fortroligheds- og sikkerhedsniveauer i systemet for tidlig varsling og reaktion med

henblik på beskyttelse af behandlingen af sådanne oplysninger.

(12) I sin rapport fra 2007 om anvendelsen af systemet for tidlig varsling og reaktion (understregede Kommissionen, hvor vigtigt det var i dette system at få indført et »selective messaging«-meddelelsessystem, der sikrer en eksklusiv kommunikationskanal udelukkende til kommunikation mellem medlemsstater, der er berørt af bestemte begivenheder vedrørende blandt andet kontaktopsporingsaktiviteter. Brugen af denne selektive funktionalitet giver et passende sikkerhedsniveau, hvor personoplysninger kommunikeres via systemet for tidlig varsling og reaktion, og bør — med henblik på gennemførelsen af denne beslutning — sikre, at kun personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og nødvendige i forhold til formålet, rundsendes i systemet for tidlig varsling og reaktion, jf. artikel 4, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 45/2001 og artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 95/46/EF. Af disse årsager bør brugen af den selektive meddelelsesfunktionalitet begrænses til meddelelser, der omfatter formidling af relevante personoplysninger, så den er forenelig med medlemsstaternes forpligtelser i henhold til artikel 4, 5 og 6 i beslutning nr. 2119/98/EF.

(13) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 7 i beslutning nr. 2119/98/EF.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.07.2009
Anvendelsesdato i EU
03.08.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet