Epidemiologisk overvåking av og kontroll med smittsomme sykdommer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/945 av 22. juni 2018 om de smittsomme sykdommene og beslektede spesielle helseproblemer som skal dekkes av epidemiologisk overvåkning, samt definisjoner for relevante tilfeller

Commission Implementing Decision (EU) 2018/945 of 22 June 2018 on the communicable diseases and related special health issues to be covered by epidemiological surveillance as well as relevant case definitions

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF blev der ved Kommissionens beslutning 2000/96/EF fastsat en liste over overførbare sygdomme og særlige sundhedsproblemer, der skal omfattes af epidemiologisk overvågning inden for EF-nettet.

(2) Ved Kommissionens afgørelse 2002/253/EF (4) blev der fastsat definitioner af tilfælde (case-definitioner) med henblik på anmeldelse til EF-nettet af overførbare sygdomme, der er anført i listen i beslutning 2000/96/EF.

(3) I bilaget til afgørelse nr. 1082/2013/EU fastsættes der kriterier for udvælgelse af overførbare sygdomme og relaterede særlige sundhedsproblemer, som den epidemiologiske overvågning skal dække inden for nettet.

(4) Listen over sygdomme og relaterede særlige sundhedsproblemer, som er fastlagt ved beslutning 2000/96/EF, bør ajourføres for at afspejle ændringer i sygdommes incidens og prævalens og Den Europæiske Unions og EU-medlemsstaternes behov og for at sikre overholdelsen af de kriterier, der er fastsat i bilaget til afgørelse nr. 1082/2013/EU.

(5) Listen over case-definitioner bør ajourføres i lyset af nye videnskabelige oplysninger og nye laboratoriediagnostiske kriterier og praksisser.

(6) Både listen over sygdomme og listen over case-definitioner bringes i overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationens nomenklatur ifølge International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10).

(7) Den ajourførte liste over sygdomme bør omfatte følgende overførbare sygdomme, der udgør en trussel for folkesundheden, og som er opstået eller dukket op igen for nylig, i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i bilaget til afgørelse nr. 1082/2013/EU for udvælgelse af overførbare sygdomme og relaterede særlige sundhedsproblemer, der skal omfattes af epidemiologisk overvågning:

— Chikungunya: På baggrund af indenlandske udbrud af chikungunyavirusinfektioner i Italien (2007) og Frankrig (2010 og 2014), den udbredte tilstedeværelse af kompetente vektorer (Aedes albopictus) i Middelhavsområdet og rejsendes tilbagevenden fra endemiske områder er det nødvendigt med systematisk overvågning for at undgå spredning af chikungunyavirus i Unionen.

— Denguefeber: Det store udbrud af denguefeber på Madeira i 2012 og tilstedeværelse af kompetente vektorer (Aedes-myg), navnlig i medlemsstater i Middelhavsområdet, viser, at der er behov for yderligere overvågning for at forhindre spredning af denguevirus i Unionen.

— Zika: Infektion af gravide kvinder med zikavirus kan resultere i, at der fødes børn med alvorlige neurologiske defekter. Tidlig påvisning og overvågning af personer, der vender tilbage fra sygdomsramte områder, er af afgørende betydning. Der er behov for overvågningsdata for at skaffe et kvalificeret grundlag for folkesundhedsmæssige foranstaltninger for at forhindre indslæbning og spredning af zikavirusset til Unionen.

— Lyme-neuroborreliose: Overførsel af Lyme-neuroborreliose, der er en komplikation af Lyme-sygdom, som er forårsaget af bakterien Borrelia burgdorferi og overføres til mennesker via bid fra inficerede flåter, er en kilde til bekymring for Unionen. Systematisk overvågning er nødvendig for at overvåge dens epidemiologi for at understøtte foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af sygdommen og dens komplikationer.

(8) I henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 (5) har Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) efter anmodning fra Kommissionen ydet videnskabelig bistand vedrørende udarbejdelsen af case-definitioner for chikungunya, denguefeber, Lyme-neuroborreliose og zikainfektioner, vedrørende revisionen af case-definitionerne for en række andre sygdomme (6) og vedrørende case-definitionerne relateret til visse infektioner forårsaget i sundhedssektoren og til antimikrobiel resistens (7). Case-definitionerne bør derfor ændres.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Alvorlige Grænseoverskridende Sundhedstrusler, der er nedsat ved artikel 18 i afgørelse nr. 1082/2013/EU.

(10) Beslutning 2000/96/EF og 2002/253/EF bør derfor erstattes af nærværende afgørelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.06.2018
Anvendelsesdato i EU
26.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet