Erklæring av Litauen som offisielt fri for brucellose

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/177/EU av 27. mars 2014 som endrer vedtak 2003/467/EF når det gjelder erklæringen av Litauen som offisielt fri for brucellose

Commission Implementation Decision 2014/177/EU of 27 March 2014 amending Annex II to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Lithuania as officially brucellosis-free

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.05.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten innfører Litauen på listen over land/regioner som er erklært frie for storfebrucellose. Listen foreligger i vedlegg II til kommisjonsvedtak 2003/467/EF. Litauen har lagt frem for Kommisjonen tilfredsstillende dokumentasjon (jf. krav i henhold til direktiv 64/432/EØF) for å bli erklært fri for sykdommen. Vedlegg II til kommisjonsvedtak 2003/467/EF endres i henhold til dette.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Land- og regionslistene i EØS er, med få unntak, ikke tatt med i våre nasjonale forskrifter. Informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.03.2014
Anvendelsesdato i EU
18.04.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
26.09.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0177
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro