Erverv og økning av eierandeler i finansiell sektor

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5. september 2007 om endring av rådsdirektiv 92/49/EØF og direktiv 2002/83/EF, 2004/39/EF, 2005/68/EF og 2006/48/EF med hensyn til saksbehandlingsregler og evalueringskriterier for tilsynsmessig vurdering av overtakelse og økning av eierandeler i finanssektoren

Directive 2007/44/EC of the European Parliament and of the Council of 5 September 2007 amending Council Directive 92/49/EEC and Directives 2002/83/EC, 2004/39/EC, 2005/68/EC and 2006/48/EC as regards procedural rules and evaluation criteria for the prudential assessment of acquisitions and increase of holdings in the financial sector

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 2.3.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN - (fra Kommisjonens pressemelding 8.12.2011, engelsk utgave)

Commission launches consultation on acquisitions and holdings in the financial sector
The European Commission launched a consultation today seeking views on the application of Directive 2007/44 EC as regards acquisitions and increase of holdings in the financial sector. Following events at the time, the Commission tabled a proposal in 2006 to minimise the scope for national supervisors to invoke rules in order to hinder cross-border mergers and acquisitions for protectionist reasons. The Directive was adopted in 2007 and laid down uniform rules and evaluation criteria for national supervisors to prudentially assess mergers and acquisitions in the financial sector. It contains a clause, calling for the Commission to review the application of the Directive and submit a report to the European Parliament and the Council, together with any appropriate proposals to review the Directive. The responses to the consultation launched today will provide important information on how the Directive has been applied at national level and will feed into a report that the Commission is to prepare. Replies can be submitted up until 10th of February.

BAKGRUNN - II (Finansdepartementets bakgrunnsnotat)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen la frem forslag til direktiv 12. september 2006. Europaparlamentet vedtok direktivforslaget 14. mars slik det har blitt endret av Rådet. Direktivet ble formelt vedtatt i EU 5. september 2007.

Direktivet skal bidra til å lette fusjoner mellom og oppkjøp i selskaper i finansiell sektor, herunder erverv av kvalifiserte eierandeler, over landegrensene. De nye reglene skal gjelde for områdene skade- og livsforsikring, reassuranse, verdipapirhandel og kredittinstitusjoner. Direktivet krever klare tidsfrister for å vurdere søknader om tillatelser til slike erverv (i utgangspuntet 60 arbeidsdager, og med klart definerte kriterier for forlengelse av fristen), og fastsetter uttømmende hvilke kriterier det kan legges vekt på ved vurderingen. Direktivet krever full harmonisering.

Direktivet er gitt med hjemmel i traktaten om Det europeiske fellesskap, jf. artikkel 47, 2 og artikkel 55.

Merknader
I Norge reguleres kjøp av kvalifiserte eierandeler i og fusjoner mellom finansinstitusjoner av finansieringsvirksomhetsloven §§ 2-2 og 2-3 og verdipapirhandelloven § 7-4. I samsvar med gjeldene EØS-lovgivning er det i dag en saksbehandlingsfrist på 3 måneder. Lovreglene angir hvilke kriterier det skal legges vekt på ved vurderingen av om en erverver er egnet. Kriteriene det kan legges vekt på i vurderingen er i dag ikke uttømmende oppregnet.

Gjennomføring av EØS-regler som svarer til direktivet vil kreve endringer i det norske regelverket. Kompetansen til å gi tillatelse til erverv av kvalifisert eierandel tilligger etter loven Kongen, og er delegert til Finansdepartementet. Kredittilsynet har kompetanse til å avgjøre noen saker. I øvrige saker gir Kredittilsynet tilråding til Finansdepartementet.

Forslaget antas å ikke medføre særlige økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Finansdepartementet og Kredittilsynet finner rettsakten EØS-relevant.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.09.2005
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
05.09.2007
Gjennomføringsfrist i EU
21.03.2009
Anvendelsesdato i EU
21.03.2009
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØS



EFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 19.12.2013, p. 1-16
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.07.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO IS LI
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2010

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
26.09.2008
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.02.2013
Anvendes fra i Norge
20.02.2013
Annen informasjon

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0044
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro