Etablering av et system for identifisering og sporing av eksplosiver til sivilt bruk

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2012/4/EU av 22. februar 2012 som endrer direktiv 2008/43/EF om etablering av et system for identifisering og sporing av eksplosiver til sivilt bruk i henhold til rådsdirektiv 93/15/EØF

Commission Directive 2012/4/EU of 22 February 2012 amending Directive 2008/43/EC setting up, pursuant to Council Directive 93/15/EEC, a system for the identification and traceability of explosives for civil uses

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.10.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.2.2013)

Sammendrag av innhold
Lunter, herunder sikkerhetslunter, og tennhetter/tennskruer, faller inn under bestemmelsene i direktiv 93/15/EØF, men brukes mer til fyrverkeri enn eksplosiver. Risikoen ved misbruk av disse artiklene er vesentlig mindre enn ved misbruk av andre typer eksplosiver. Derfor er de nevnte artiklene, etter endringen, unntatt fra kravet til id-merkning og sporing av eksplosiver til sivil bruk. Videre har det tatt lengre tid enn forventet å utvikle elektroniske systemer for regelverket om id-merkning og sporing av eksplosiver. Det er derfor nødvendig å utsette ikrafttredelsen av Kommisjonsdirektiv 2008/43/EF. Direktiv 2008/43/EF er innlemmet i EØS-avtalen. Plikten til å merke eksplosiver er utsatt med ett år til 5. april 2013. Det finnes mye gammelt sprengstoff på lager, og det ville være urimelig å pålegge bransjen å utarbeide to forskjellige systemer for å holde oversikt. Derfor er plikten til å innføre et sporingssystem utsatt med tre år til 5. april 2015. En del artikler er for små til at de kan merkes med koden for produksjonsstedet og den elektroniske koden. For disse artiklene er det derfor, etter endringen, tilstrekkelig at merkingen utføres på hver minste forpakningsenhet. Dette skal imidlertid ikke gjelde for tennere og boostere. Disse må som et minimum være merket med koden for produksjonsstedet. Hver minste forpakningsenhet til artikler som er for små til å merkes helt eller delvis, skal være forseglet. Direktivet innfører også nye regler om merking av detonerende lunte. Disse skal være merket på selve rullen.

Merknader
Det er nødvendig å tilføye de nye unntakene for lunter, sikkerhetslunter og tennhetter/tennskruer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) § 15-1. Det vil også være nødvendig å endre overgangsbestemmelsen om ikrafttredelsen av bestemmelsene i eksplosivforskriften kapittel 15 i § 17-7 siste ledd.

Innføringen av de nye reglene antas å ikke ha nevneverdige økonomiske konsekvenser. De økonomiske og administrative konsekvensene følger av selve systemet for id-merking og sporing.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling

Status
Direktivet ble publisert i OJ 23. februar 2012. (OJ L 121, 15.5.1993, p. 20) med dato for gjennomføring i EU-medlemslandene senest 4. april 2012, og ikrafttredelse 5. april 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.02.2012
Gjennomføringsfrist i EU
04.04.2012
Anvendelsesdato i EU
05.04.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 7.12.2017, p. 433-435
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.07.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.10.2014
Anvendes fra i Norge
24.10.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012L0004
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro