Etikett på frøpakker: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/317 av 3. mars 2016 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF når det gjelder offisiell merkelapp på såvarepakninger

Commission Implementing Directive (EU) 2016/317 of 3 March 2016 amending Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC and 2002/57/EC as regards the official label of seed packages

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.4.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endring av rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/57/EF og 2002/56/EF om produksjon og omsetning av såkorn, frø av fôrvekster, bete, grønnsaker, olje- og fibervekster og settepoteter. Rettsakten innfører krav om påføring av et unikt nummer på den offisielle merkelappen på hver såvarepakning. Dette nummeret skal være en del av en nummerserie som følger hvert såvareparti. Merkelappen skal etter dette påføres både partinummeret og det unike nummeret. Kravet gjelder alle kategorier av såvare med unntak av klasse standard av grønnsaksfrø. Frist for gjennomfrøing av kravet er i direktivet satt til 1. april 2017.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten med innføring av unike nummer på hver såvarepakning, gjør det nødvendig å lage et nytt felt på den offisielle merkelappen som følger hver såvarepakning. Dette har en kostnad for såvareforretningene på anslagsvis 50-100 000 kroner. Utover dette antas rettsakten ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Bakgrunnen for rettsakten er noen tilfelle av svindel med offisielle merkelapper på såvare. Med innføring av unike nummer/serienummer mener Europakommisjonen av det vil bli lettere for ansvarlig myndighet, som utsteder den offisielle merkelappen, å kontrollere antall merkelapper som er utstedt, overvåke bruken av lappene, føre tilsyn med om lappene på varene er autentiske og i tillegg kunne etterspørre ubrukte eller defekte lapper. Dette vurderes som effektivt i forhold til å føre tilsyn med bruk av offentlige merkelapper. Flere land har påpekt at innføring av unike nummer på merkelappene ikke vil sikre at det ikke foregår svindel. Diskusjonen vil derfor fortsette i andre fora som f.eks. OECD.

De fleste EU-landene bruker slike nummer i dag og rettsakten vil ikke medføre noen endring for disse. Norge har ikke hatt eller sett behovet for å stille krav om unike nummer på hver såvarepakning. Vi er heller ikke kjent med at det har skjedd svindel med omsetning av såvare som har hatt betydning for norske aktører. Såvareforretningene i Norge har uttrykt skepsis til forslaget da de ikke kan se at kravet vil gi noen gevinst, heller en ekstra belastning.

Vi kan ikke se noen horisontale utfordringer med rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.03.2016
Gjennomføringsfrist i EU
31.03.2017
Anvendelsesdato i EU
01.04.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 80-83
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.04.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.03.2017
Anvendes fra i Norge
01.04.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016L0317
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro