Etterforsking og forebygging av flyulykker: retting av visse språkversjoner av bestemmelser om liste over tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering av hendelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/3 av 4. januar 2022 om retting av visse språkversjoner av vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1018 om utarbeiding av en liste med klassifisering av tilfeller innen sivil luftfart som omfattes av obligatorisk rapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/3 of 4 January 2022 correcting certain language versions of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2015/1018 laying down a list classifying occurrences in civil aviation to be mandatorily reported according to Regulation (EU) No 376/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.1.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten korrigerer den bulgarske, estiske og slovenske språkversjonen av forordnding (EU) 2015/1018. Dette berører ikke de andre spåkversjonene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen skal kun tas inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske aktører eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Saken behandles av EFTA-sekretariatet etter «fast track-prosedyren» og skal ikke behandles i SU Transport.

Vurdering
Forordningen skal tas inn i EØS-avtalen, men ikke gjennomføres i norsk rett.

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og trer i kraft i EU 24, januar 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.11.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.01.2022
Anvendelsesdato i EU
24.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet