EU-anbefaling om mobilapplikasjoner og bruk av anonymiserte mobilitetsdata i forbindelse med covid-19-krisen

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2020/518 av 8. april 2020 om en felles EU-verktøykasse med sikte på å utnytte teknologi og data for å bekjempe covid-19-krisen, sæerlig med hensyn til mobilapplikasjoner og bruk av anonymiserte mobilitetsdata

Commission Recommendation (EU) 2020/518 of 8 April 2020 on a common Union toolbox for the use of technology and data to combat and exit from the COVID-19 crisis, in particular concerning mobile applications and the use of anonymised mobility data

Siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 14.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 8.4.2020)

Coronavirus: Kommissionen vedtager henstilling om at støtte exitstrategier ved hjælp af mobildata og apps

I dag fremsætter Kommissionen en henstilling om tiltag og foranstaltninger til at udvikle en fælles EU-tilgang til anvendelse af mobilapplikationer og mobildata som reaktion på coronaviruspandemien. Digitale værktøjer kan spille en vigtig rolle i den gradvise ophævelse af inddæmningsforanstaltningerne, når tiden er moden hertil, hvis de overholder EU's regler og er velkoordinerede. Henstillingen skitserer en proces, hvormed medlemsstaterne kan vedtage en værktøjskasse med fokus på to dimensioner:

• en paneuropæisk og koordineret tilgang til anvendelse af mobilapplikationer, som skal gøre borgerne i stand til at træffe effektive og mere målrettede foranstaltninger til at distancere sig socialt, og som skal varsle, forebygge og spore kontakter, samt

• en fælles tilgang til modelberegning og forudsigelse af virussets udvikling gennem anonymiserede og aggregerede mobillokaliseringsdata.

Henstillingen indeholder en række centrale principper for anvendelsen af disse applikationer og data, der omhandler datasikkerhed og overholdelse af EU's grundlæggende rettigheder såsom retten til privatlivets fred og databeskyttelse.

Kommissær for det indre marked, Thierry Breton, udtaler: "Digitale teknologier, mobilapplikationer og mobilitetsdata har et enormt potentiale til at hjælpe os med at forstå, hvordan virusset spreder sig, og hvordan vi kan reagere effektivt. Med denne henstilling iværksætter vi en europæisk koordineret tilgang til brugen af sådanne apps og data, uden at det går ud over EU's regler om privatlivets fred og databeskyttelse, og uden at det indre marked bliver opsplittet. Europa står stærkere, når det samlet skrider til værks."

Kommissær for retlige anliggender, Didier Reynders, tilføjer: "Vi er alle nødt til at arbejde sammen nu for at komme igennem denne hidtil usete krise. Kommissionen støtter medlemsstaterne i deres bestræbelser på at bekæmpe virusset, og det vil vi fortsat gøre, når det drejer sig om en exitstrategi og om genopretning. Vi vil i den forbindelse fortsat sikre fuld overholdelse af de europæiske grundlæggende rettigheder. EU's databeskyttelsesregler er de stærkeste i verden, og de er også egnede til denne krise, hvor de giver mulighed for undtagelser og fleksibilitet. Vi arbejder tæt sammen med databeskyttelsesmyndighederne og vil snart fremlægge en vejledning om konsekvenserne for privatlivets fred."

En fælles koordineret tilgang til anvendelsen af sporings-apps

Siden pandemien brød ud, har Kommissionen ihærdigt støttet medlemsstaterne i deres bestræbelser på at bekæmpe spredningen af det nye coronavirus. Kommissionens tjenestegrene har undersøgt, om apps kan være effektive hjælpemidler til at imødegå krisen, samt deres indvirkning på databeskyttelsen. Kernen i dagens henstilling er forslaget om en fælles værktøjskasse med sigte på en fælles koordineret tilgang til anvendelsen af smartphoneapps, der fuldt ud overholder EU's databeskyttelsesstandarder. Den vil bestå af:

• specifikationer, der skal sikre, at mobile informations-, varslings- og sporingsapplikationer er effektive ud fra et medicinsk og teknisk synspunkt

• foranstaltninger, der skal forebygge spredningen af inkompatible applikationer, understøtte krav om interoperabilitet og fremme fælles løsninger

• forvaltningsmekanismer, der skal anvendes af de offentlige sundhedsmyndigheder og i samarbejde med Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

• indkredsning af god praksis og mekanismer til udveksling af oplysninger om, hvordan applikationerne fungerer, og

• datadeling med relevante offentlige organer inden for epidemiologi, herunder indsendelse af aggregerede data til ECDC.

For at støtte medlemsstaterne vil Kommissionen give vejledning om bl.a. databeskyttelse og konsekvenserne for privatlivets fred. Kommissionen er i tæt kontakt med Det Europæiske Databeskyttelsesråd for at få overblik over behandlingen af personoplysninger på nationalt plan i forbindelse med coronaviruskrisen.

En fælles tilgang til forudsigelse og modelberegning af spredningen

Værktøjskassen vil også have fokus på en fælles tilgang til modelberegning og forudsigelse af virussets udvikling gennem anonyme og aggregerede mobillokaliseringsdata. Målet er at analysere mobilitetsmønstrene, herunder virkningen af inddæmningsforanstaltninger på intensiteten af kontakten mellem mennesker og dermed risikoen for smitte. Dette vil udgøre et vigtigt og forholdsmæssigt input til værktøjer, der modellerer spredningen af virusset, og bidrage til udviklingen af strategier til, at samfundene kan vende tilbage til normale levevilkår.

Kommissionen har allerede den 23. marts 2020 indledt dialog med mobilnetoperatørerne med henblik på at dække alle medlemsstaterne. Dataene vil blive fuldstændigt anonymiseret og sendt til Det Fælles Forskningscenter (JRC) til behandling og modellering. De bliver ikke delt med tredjeparter og lagres kun, så længe krisen stadig er i gang.

De næste skridt

Inden den 15. april 2020 udvikler medlemsstaterne sammen med Kommissionen og Det Europæiske Databeskyttelsesråd en værktøjskasse med en paneuropæisk tilgang til mobilapplikationer. For at støtte medlemsstaterne vil Kommissionen fremlægge en vejledning om bl.a. databeskyttelse og privatlivets fred. Medlemsstaterne bør indberette de foranstaltninger, de har truffet, senest den 31. maj 2020 og gøre foranstaltningerne tilgængelige for de andre medlemsstater og Kommissionen med henblik på peer review. Kommissionen vil vurdere fremskridtene og fra juni 2020 offentliggøre periodiske rapporter under hele krisens forløb, hvori den anbefaler nye foranstaltninger og/eller udfasning af foranstaltninger, der ikke længere er nødvendige.

Yderligere oplysninger

Kommissionens henstilling om en fælles EU-værktøjskasse med henblik på at udnytte teknologi og data til at bekæmpe og overvinde covid-19-krisen

Kommissionens webside om reaktionen på coronavirus

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.04.2020
Anvendelsesdato i EU
08.04.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet