EU-anbefalinger om pengspill på internett

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2014/478/EU av 14. juli 2014 om prinsipper for beskyttelse av forbrukere og brukere av on-line pengespill og forebyggende tiltak mot mindreåriges bruk av on-line pengespill

Commission Recommendation 2014/478/EU of 14 July 2014 on principles for the protection of consumers and players of online gambling services and for the prevention of minors from gambling online

Siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 14.07.2014, dansk utgave)

Onlinespil: Kommissionen henstiller til indførelse af principper for at sikre effektiv beskyttelse af forbrugerne
Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en henstilling om onlinespiltjenester. I henstillingen opfordres medlemsstaterne til at stræbe efter et højt beskyttelsesniveau for forbrugere, spillere og mindreårige gennem vedtagelsen af principper for onlinespiltjenester og for ansvarlige reklamer for og sponsorater fra disse tjenester. Målet med principperne er at sikre folkesundheden og minimere den eventuelle økonomiske skade, der kan opstå som følge af overdrevent spil eller ludomani.

"Dagens henstilling opfylder en central del af Kommissionens handlingsplan fra 2012 om onlinespiltjenester," sagde næstformand Michel Barnier, som har ansvar for det indre marked og tjenesteydelser. "Vi skal blive bedre til at beskytte alle borgere, særligt børn, mod de risici, der er forbundet med spil. Vi vender os nu mod medlemsstaterne, men også mod udbyderne af onlinespil, i forventning om, at de kan leve op til vores ambitioner om et højt niveau for forbrugerbeskyttelse i hele EU i denne hastigt voksende digitale sektor."

Hovedpunkter

I Kommissionens henstilling bliver der opstillet en række principper, som medlemsstaterne opfordres til at indarbejde i deres spillebestemmelser:

• Grundlæggende oplysningskrav for spillesites, særligt for at sikre, at forbrugerne forsynes med tilstrækkelig information til at forstå de risici, der er forbundet med spil. Kommerciel kommunikation (reklamer og sponsorater) bør udføres på en ansvarlig måde.

• Medlemsstaterne bør sikre, at mindreårige ikke kan spille online, og at der er regler på plads for at minimere deres kontakt med spil, herunder gennem reklamer for spiltjenester, uanset om de sendes eller vises.

• Der bør være en registreringsproces for at åbne en spilkonto, hvor forbrugerne skal oplyse detaljer om alder og identitet, så dette kan verificeres af udbyderne. Dette bør også gøre det muligt for udbyderne at følge spillernes adfærd og slå alarm, hvis det skulle blive nødvendigt.

• Løbende støtte bør være tilgængelig for spillerne for at forebygge spillerelaterede problemer ved at udstyre dem med værktøjer til at holde spil under kontrol: mulighed for at sætte forbrugsgrænser i løbet af registreringsprocessen, for at få informationsvarsler om gevinster og tab, mens der spilles, og for at tage en pause fra spil.

• Spillerne bør have adgang til kontaktmuligheder, så de kan få hjælp til og rådgivning om deres spilleadfærd, og de bør let kunne udelukke sig selv fra spillesites.

• Reklamer for og sponsorater fra onlinespiltjenester bør være mere socialt ansvarlige og gennemsigtige. For eksempel bør de ikke omfatte grundløse udsagn om chancen for at vinde, udøve pres for at spille eller antyde, at spil løser sociale, professionelle, personlige eller økonomiske problemer.

• Medlemsstaterne bør sikre, at ansatte hos udbydere af onlinespiltjenester uddannes til at have kontakt med spillerne for at sikre, at de forstår problemerne ved ludomani og kan kommunikere hensigtsmæssigt med spillerne.

Medlemsstaterne opfordres også til at afholde oplysningskampagner om spil og de dermed forbundne risici, såvel som at indsamle data om åbning og lukning af spilkonti og overtrædelser af reglerne for kommerciel kommunikation. Medlemsstaterne bør også udpege kompetente tilsynsmyndigheder, som kan være med til uafhængigt at sikre effektiv overvågning af overholdelsen af henstillingen.

Baggrund

Henstillingen blev annonceret i Kommissionens handlingsplan "Mod et samlet europæisk regelsæt for onlinespil", som blev vedtaget den 23. oktober 2012 (IP/12/1135 og MEMO/12/798).

Onlineteknologiens hastige fremskridt, med udviklingen af mobiltelefoner og smartphones, tablets og digitalt tv, går hånd i hånd med en stigning i udbuddet og brugen af onlinespiltjenester i Europa. Med tæt på 7 mio. EU-forbrugere, der deltager i onlinespiltjenester, udgør EU's onlinespilmarked 45 % af verdensmarkedet.

For de fleste af dem, der tager del i onlinespil i EU, er det en fritidsaktivitet. Der er dog flere risici forbundet med spil. Det anslås, at mellem 0,1 % og 0,8 % af den almindelige voksne befolkning lider af ludomani, og yderligere 0,1-2,2 % udviser potentielt problematisk spilleadfærd. Spil bliver et problem, når det ikke længere kun er for sjov og i stedet bliver til en afhængighed. Børn og unge er også i stigende grad i farezonen, da de bruger internettet mere og mere til information og underholdning, og de kan dermed let komme i berøring med spillesites og reklamer for spil. Derfor er det nødvendigt med forebyggende foranstaltninger for at minimere den potentielle skade og for at garantere, at onlinespiltjenester bliver tilbudt og promoveret på en ansvarlig måde.

Derudover er flere medlemsstater i øjeblikket ved at undersøge deres lovgivningsmæssige rammer på området, og de bør kunne bruge henstillingen som vejledning.

Næste skridt: I henstillingen opfordres medlemsstaterne til at meddele Kommissionen de foranstaltninger, de træffer med henblik på henstillingen, 18 måneder efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen vil evaluere medlemsstaternes foranstaltninger 30 måneder efter offentliggørelsen.

Yderligere oplysninger:

Henstillingen ledsages af en konsekvensanalyse og en adfærdsundersøgelse om onlinespil og passende foranstaltninger til beskyttelse af forbrugerne.

Se også MEMO/14/484

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.07.2014
Anvendelsesdato i EU
08.08.2014
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet