EU-byrået for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser angående standardinspeksjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 90/2012 av 2. februar 2012 som endrer forordning (EF) nr. 736/2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske byrået for luftfartssikkerhet ved standardinspeksjoner

Commission Implementing Regulation (EU) No 90/2012 of 2 February 2012 amending Regulation (EC) No 736/2006 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.2.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 736/2006 fastsættes der arbejdsmetoder for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (i det følgende benævnt »agenturet«) ved standardinspektioner efter artikel 24, stk. 5, i forordning (EF) nr. 216/2008. Forordning (EF) nr. 736/2006 blev vedtaget på et tidspunkt, hvor anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 var begrænset til oprindelig og vedvarende luftdygtighed.

(2) Efterfølgende er forordning (EF) nr. 216/2008 trådt i stedet for forordning (EF) nr. 1592/2002, og anvendelsesområdet er udvidet to gange; første gang til bl.a. at omfatte flybesætninger og flyveoperationer og anden gang til at omfatte lufttrafikstyring og luftfartstjeneste (ATM/ANS) tillige med lufthavnssikkerhed. Kommissionen har vedtaget flere gennemførelsesbestemmelser svarende til disse nye kompetenceområder.

(3) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 blev der allerede fastsat gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer, og den omfatter tekniske krav og administrative procedurer for at sikre, at medlemsstaternes kompetente myndigheders gennemførelse forløber tilfredsstillende.

(4) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 blev der fastsat gennemførelsesbestemmelser for vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver, og den omfatter tekniske krav og administrative procedurer for at sikre, at medlemsstaternes kompetente myndigheders gennemførelse forløber tilfredsstillende.

(5) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 805/2011 fastlægges nærmere regler for flyveledercertifikater og visse certifikater, og den omfatter tekniske krav og administrative procedurer for at sikre, at medlemsstaternes kompetente myndigheders gennemførelse forløber tilfredsstillende.
(6) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1178/2011 fastsættes tekniske krav og administrative procedurer for flybesætninger i civil luftfart for at sikre, at medlemsstaternes kompetente myndigheders gennemførelse forløber tilfredsstillende.

(7) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1034/2011 fastsættes administrative procedurer for tilsyn med sikkerheden i forbindelse med lufttrafikstyring og luftfartstjenester for at sikre et tilfredsstillende forløb af medlemsstaternes kompetente myndigheders gennemførelse af de fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester, som er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1035/2011.

(8) Ved Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 859/2008, er der fastsat fælles tekniske krav til erhvervsmæssig transport med fly og administrative procedurer for at sikre et tilfredsstillende forløb af medlemsstaternes kompetente myndigheders gennemførelse, og den gælder fortsat indtil det tidspunkt, hvor gennemførelsesbestemmelser for flyveoperationer finder anvendelse.

(9) Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF om sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne, ændret ved Kommissionens direktiv 2008/49/EF, er der fastlagt procedurer for medlemsstaternes udførelse af rampeinspektioner på luftfartøjer (SAFA), og det gælder fortsat indtil det tidspunkt, hvor gennemførelsesbestemmelser for rampeinspektioner finder anvendelse.

(10) Med henblik på at overvåge medlemsstaternes kompetente myndigheders anvendelse af disse gennemførelsesbestemmelser er det nødvendigt hurtigst muligt at udvide agenturets anvendelse af de nuværende arbejdsmetoder for udførelse af standardinspektioner til nye områder angående certificering af flybesætninger, flyveoperationer, flyveledercertifikater og udøvelse af ATM/ANS.

(11) Forordning (EF) nr. 736/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.02.2012
Anvendelsesdato i EU
04.02.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet