EU-henstilling om fremme av bredbåndsinfrastruktur inkludert 5G

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2020/1307/EU av 18. september 2020 om en felles EU-verktøykasse for reduksjon av kostnadene ved utrulling av høyhastighetsnettverk og sikring av beleilig og investeringsvennlig tilgang til 5G-frekvensspekteret

Commission Recommendation 2020/1307/EU of 18 September 2020 on a common Union toolbox for reducing the cost of deploying very high capacity networks and ensuring timely and investment-friendly access to 5G radio spectrum

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 13.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 18.9.2020)

Unionens tilstand: Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at fremme hurtige netværksforbindelser og udarbejde en fælles tilgang til udrulningen af 5G

I dag tager Kommissionen yderligere skridt i forbindelse med dagsordenen for det digitale årti for at styrke Europas digitale suverænitet som bebudet af kommissionsformand Ursula von der Leyen i hendes tale om Unionens tilstand onsdag.

Kommissionen har i dag offentliggjort en henstilling med en opfordring til medlemsstaterne om at fremme investeringer i bredbåndsinfrastrukturer med meget høj kapacitet, herunder 5G, som er den mest grundlæggende byggesten i den digitale omstilling og en væsentlig søjle i genopretningen. Rettidig udrulning af 5G-net vil give betydelige økonomiske muligheder i de kommende år og være et afgørende aktiv for europæisk konkurrenceevne og bæredygtighed samt en vigtig katalysator for fremtidige digitale tjenester.

Sideløbende hermed og tæt knyttet til denne henstilling har Kommissionen i dag foreslået en ny forordning for fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling. Målet er at opretholde og fremme Europas førende rolle inden for teknologi til højtydende databehandling med henblik på at understøtte hele den digitale strategi og sikre Unionens konkurrenceevne i en global kontekst.

Kommissionens ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder, Margrethe Vestager, udtaler: "Bredbåndsforbindelser og 5G-forbindelser er grundlaget for den grønne og den digitale omstilling af økonomien, uanset om vi taler om transport og energi, sundhedspleje og uddannelse eller produktion og landbrug. Og vi har set, at den nuværende krise understreger betydningen for virksomheder, offentlige tjenester og borgere af at have internetadgang med meget høj hastighed, men også af at fremskynde målet om 5G. Vi må derfor sammen arbejde frem mod en hurtig udrulning af net uden yderligere forsinkelser."  

Kommissær for det indre marked, Thierry Breton, udtaler: "Digitale infrastrukturer har under pandemien vist sig at være afgørende for at hjælpe borgere, offentlige tjenester og virksomheder med at overvinde krisen, og alligevel er der nu færre investeringer. I en tid hvor adgang til bredbåndsinternet både udgør en basisvare for europæerne og er af geostrategisk interesse for virksomheder, må vi sammen med medlemsstaterne muliggøre og fremskynde udrulningen af sikre fibernet og 5G-net. Øget konnektivitet vil ikke kun bidrage til jobskabelse, fremme bæredygtig vækst og modernisere den europæiske økonomi, den vil også hjælpe Europa til at opbygge sin modstandsdygtighed og opnå teknologisk selvstændighed."

Med den henstilling, der er vedtaget i dag, opfordrer Kommissionen medlemsstaterne til sammen at udarbejde en fælles tilgang senest den 30. marts 2021. Den bør have form af en værktøjskasse for bedste praksis til rettidig udrulning af stationære og mobile netværk med meget høj kapacitet, bl.a. 5G-net. Foranstaltningerne bør tage sigte på at:

  • mindske omkostningerne og fremskynde udrulningen af netværk med meget høj kapacitet, navnlig ved at fjerne unødvendige administrative byrder
  • give rettidig adgang til 5G-frekvensspektrum og opfordre operatører til at investere i den voksende netinfrastruktur
  • etablere mere grænseoverskridende koordinering for frekvenstildelinger til støtte for innovative 5G-tjenester, især inden for industri og transport.

I den henstilling, der er vedtaget i dag, fastlægges en vejledning for bedste praksis for at give rettidig adgang til radiofrekvenser til 5G og sikre en styrket koordinering af frekvenstildeling af grænseoverskridende 5G-applikationer. Dette er især vigtigt for at muliggøre opkoblet og automatiseret mobilitet samt digitalisering af industrien og intelligente fabrikker. Øget grænseoverskridende koordinering vil bidrage til at sikre Europas vigtigste transportstrækninger fuld 5G dækning i 2025, især for jernbane, veje og indre vandveje. Indtil midten af september 2020 havde medlemsstaterne (og Det Forenede Kongerige) dog i gennemsnit kun tildelt 27,5 % af 5G-pionerbåndene. Det er derfor af afgørende betydning, at medlemsstaterne undgår eller minimerer alle forsinkelser ved frekvenstildeling for at sikre rettidig udrulning af 5G.

Henstillingen fremhæver også behovet for at sikre, at 5G-net er sikre og modstandsdygtige. Medlemsstaterne har arbejdet sammen med Kommissionen og EU's Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) om en respektiv værktøjskasse for afbødningsforanstaltninger og -planer, der er udformet med henblik på effektivt at håndtere større trusler mod 5G-net. I juli blev der offentliggjort en fremskridtsrapport.

Bæredygtig netværksudrulning for forbedret konnektivitet

Henstillingen bygger også på direktivet om reduktion af omkostninger til bredbånd. Den fremmer udrulningen af højhastighedsnet ved at reducere udrulningsomkostningerne gennem harmoniserede tiltag for at sikre, at netværksudbydere- og operatører kan dele infrastruktur, koordinere anlægsarbejder og opnå de nødvendige tilladelser til udrulningen. I henstillingen opfordres medlemsstaterne til at dele og nå til enighed om bedste praksis inden for rammerne af direktivet for at:

  • støtte enkle og mere gennemsigtige tilladelsesprocedurer for anlægsarbejder
  • forbedre gennemsigtighed for eksisterende fysisk infrastruktur, således at operatører lettere kan få adgang til alle relevante oplysninger om tilgængelig infrastruktur på visse områder og lette tilladelsesprocedurer for anlægsarbejder via den centrale dokumentationstjeneste hos de administrative myndigheder
  • udvide netværksoperatørers rettigheder til at få adgang til eksisterende infrastruktur kontrolleret af den offentlige sektors organer (dvs. bygninger og gadebelysning samt installationer for energi og andre offentlige tjenester) for at installere elementer til udrulning af netværk
  • forbedre effektiviteten i tvistbilæggelsesproceduren, som er knyttet til infrastrukturadgang.

Forbedret konnektivitet kan også minimere klimaindvirkninger af datatransmission og dermed bidrage til at nå Unionens klimamål. Medlemsstaterne opfordres til at udarbejde kriterier for vurderingen af den miljømæssige indvirkning af fremtidige netværk og til at tilskynde operatører til at udrulle miljømæssigt bæredygtige netværk.

Næste skridt

I henstillingen opfordres medlemsstaterne til at kortlægge og dele bedste praksis for værktøjskassen senest den 20. december 2020. Medlemsstaterne bør nå til enighed om listen over bedste praksis senest den 30. marts 2021.

Som meddelt i dens strategi "Europas digitale fremtid i støbeskeen" i februar planlægger Kommissionen yderligere to tiltag på dette område:

  • Opdateringen af handlingsplanen for 5G og 6G i 2021. Den opdaterede plan vil være baseret på de frekvensrelaterede tiltag i denne henstilling og behandle dem mere udførligt. Den vil se på de fremskridt, der er gjort indtil videre, og fastsætte nye ambitiøse mål for udrulningen af 5G-net.
  • Revisionen af direktivet om reduktion af omkostninger til bredbånd. De næste skridt i denne proces er lanceringen af en offentlig høring i efteråret 2020 og en dedikeret undersøgelse med henblik på at evaluere det gældende direktiv og vurdere konsekvenserne af flere politiske løsninger.

Baggrund

Henstillingen vil bidrage til gennemførelsen af de mål, der er fastsat i direktivet om reduktion af omkostninger til bredbånd og den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation. Kodeksen, der skal gennemføres i national ret af medlemsstaterne senest den 21. december 2020, har til formål at fremme konnektivitet og adgang til net med meget høj kapacitet for alle borgere og virksomheder.

Kommissionens strategi for konnektivitet i et europæisk gigabitsamfund fastsætter EU's konnektivitetsmål. Senest i 2025 bør alle de vigtigste socioøkonomiske drivkræfter (dvs. skoler, hospitaler, transportknudepunkter) have gigabitkonnektivitet, alle byområder og større landtransportveje bør have fuld 5G-dækning, og alle europæiske husstande bør have adgang til konnektivitet med mindst 100 Mbps, der kan opgraderes til gigabithastigheder.

Som meddelt i juni finansierer EU 11 nye teknologi- og forsøgsprojekter for at muliggøre 5G-forbindelser og bane vejen for selvkørende teknologier på hovedveje, tog- og søruter.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar

Faktablad om konnektivitetshenstillingen

Henstilling om konnektivitet

Tale om Unionens tilstand

Pressemeddelelse om de vigtigste initiativer i talen om Unionens tilstand 2020

Særlig webside om talen om Unionens tilstand 2020

 
 

 

 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.09.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet