EU-henstilling om overvåking av alternaria-toksiner i matvarer

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2022/553 av 5. april 2022 om overvåking av forekomsten av Alternaria-toksiner i næringsmidler

Commission Recommendation (EU) 2022/553 of 5 April 2022 on monitoring the presence of Alternaria toxins in food

Siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 6.4.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrekommandasjonen, dansk utgave)

(1) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA's) Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden (CONTAM) vedtog i 2011 en videnskabelig udtalelse om de risici, som forekomsten af Alternaria i fødevarer udgør for dyre- og folkesundheden.

(2) EFSA offentliggjorde også for nylig en videnskabelig rapport om vurderingen af eksponering via kosten for Alternaria-toksiner i den europæiske befolkning. Den konkluderede, at den anslåede kroniske eksponering via kosten for Alternaria-toksinerne alternariol, alternariolmonomethylether og tenuazonsyre overstiger den relevante tærskelværdi for toksikologiske betænkeligheder, hvilket tyder på, at der er behov for yderligere komponentspecifikke toksicitetsdata.

(3) EFSA anbefalede, at der indsamles flere data om forekomsten af Alternaria-toksiner i relevante fødevarer (bl.a. frugt og frugtprodukter, tomater og produkter baseret på tomater og fødevarer baseret på cerealier til spædbørn og småbørn). EFSA anbefalede også, at der anvendes mere følsomme analysemetoder for at mindske usikkerheden om eksponeringen for de forskellige Alternaria-toksiner på grund af den høje andel af data, der er indberettet som »under bestemmelsesgrænsen (LOQ)« i det datasæt, der er til rådighed på nuværende tidspunkt, da de anvendte analysemetoder ikke altid var tilstrækkeligt følsomme.

(4) God landbrugspraksis, gode opbevarings- og transportforhold og god fremstillingspraksis kan reducere eller forebygge forekomsten af Alternaria-toksiner i fødevarer. Der skal dog indsamles flere oplysninger om de faktorer, der fører til et relativt højt niveau af Alternaria-toksiner i visse fødevarer, for at kunne identificere de foranstaltninger, der skal træffes for at undgå eller reducere forekomsten af disse Alternaria-toksiner i disse fødevarer.

(5) For at vejlede om, hvornår det vil være hensigtsmæssigt at identificere de faktorer, der fører til relativt høje eller endog betydelige niveauer af Alternaria-toksiner i fødevarer, er det nødvendigt at fastsætte vejledende værdier for fødevarer på grundlag af de data, der findes i EFSA's database. Der er kun fastsat vejledende niveauer for de fødevarer, for hvilke der foreligger tilstrækkelige data om forekomst.

(6) Det bør derfor anbefales at overvåge Alternaria-toksiner i fødevarer og identificere de faktorer, der resulterer i høje niveauer af disse toksiner i visse fødevarer —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet