EU-kontrollprogram for rester av planevernmidler i næringsmidler 2015-2017

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 400/2014 av 22. april 2014 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2015, 2016 og 2017 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene

Commission Implementing Regulation (EU) No 400/2014 of 22 April 2014 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2015, 2016 and 2017 to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides andto assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 06.03.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 400/2014 etablerer et samordnet flerårig kontrollprogram for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse for 2015, 2016 og 2017. Det angis en rekke kombinasjoner av stoffer og næringsmidler som skal analyseres og hvor mange prøver de enkelte medlemslandene skal ta av hvert næringsmiddel. Rettsaken er gjeldende fra 1. januar 2015 i EU, og skal gjelde i Norge fra samme dato.

Mattilsynet oppfyller EUs krav om samordnet flerårig kontrollprogram som del av det årlige overvåkings- og kontrollprogrammet for rester av plantevernmidler i næringsmidler. Norge har analysert et minimum antall prøver som det er krav om for et flertall av EU-landene inkludert land som er omtrent like store som Norge. For noen av de større medlemstatene er det krav om å analysere flere prøver av hvert næringsmiddel. Det er krav om rapportering av resultatene fra foregående år innen 31. august året etter.

Forordningen erstatter forordning (EU) nr. 788/2012 (endret ved forordning 480/2013), men denne skal fortsatt gjelde for prøver som tas ut av myndighetene i 2013 og 2014. Siden kravene i denne forordningen kun gir krav til myndighetene, anses det ikke som nødvendig å gjennomføre en høring.

Merknader
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 7. juli 2009 nr. 1533 om et felles koordinert overvåkningsprogram for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten er en mindre endring av kontrollprogrammet for 2013-2015. Mattilsynet anser endringene som minimale og at rettsakten;

• Ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for hverken analyse- og laboratoriearbeidet eller Mattilsynet.

• Ikke får vesentlige administrative konsekvenser for hverken Mattilsynet eller analyse og laboratoriearbeidet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Fordi Norge ikke står oppført på oversikten i forordningens vedlegg II over hvor mange prøver hvert medlemsland minimum skal ta av det enkelte næringsmiddel, må det utformes en tilpasningstekst som sier at Norge skal ta like mange prøver som et flertall av medlemslandene (inklusive de mindre medlemslandene), det vil si tolv for hver «single residue»-metode og femten for hver «multi residue»-metode.

Mattilsynet foreslår følgende tilpasningstekst til rettsakten:

«The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaption: In annex II the following shall be added: NO 12 (*) 15 (**)”.

Rettsakten retter seg mot myndighetene i form av krav til innhold i kontrollprogrammet og fordi denne rettsakten kun retter seg mot myndighetene, anser Mattilsynet det unødvendig å sende den på høring.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 22. april 2014 og skal gjelde fra 1. januar 2015.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.04.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 338-350
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.11.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.03.2015
Anvendes fra i Norge
03.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0400
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro