EU-listen over ny mat: rettelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/478 av 1. april 2020 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/478 of 1 April 2020 correcting Implementing Regulation (EU) 2017/2470 establishing the Union list of novel foods

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.8.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen korrigerer unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). En feil i spesifikasjonen for olje fra "Schizochytrium sp. (T18)" i unionslistens vedlegg 2 rettes opp. Verdien for KOH endres fra ≤ 0,5 mg KOH/g til ≤ 0,8 mg KOH/g.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA - statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.04.2020
Anvendelsesdato i EU
22.04.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.12.2020
Anvendes fra i Norge
15.12.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0478
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro