EU-program for videreutvikling av en integrert maritim politikk

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1255/2011 av 30. november 2011 om et program for støtte til videreutvikling av en integrert maritim politikk

Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2011 establishing a Programme to support the further development of an Integrated Maritime Policy

Siste nytt

EU-tidende publiserte 5. november 2011 forordningen som etablerer et EU-program for videreutvikling av en integrert maritim politikk. Programmet har en budsjettramme på 40 millioner euro for perioden 2011-2013.

Nærmere omtale

BAKGRUNN I (fra Europaparlamentets pressemelding 17.11.2011, dansk utgave)

Parlamentet godkender € 40 millioner til integreret havpolitik
MEPerne gav torsdag grønt lys for at afsætte 40 millioner euro til pilotprojekter og programmer under en integreret maritim politik 2011 - 2013. Der er opnået en aftale med Rådet ved førstebehandlingen.

"Denne finansielle forordning vil gøre det muligt at skabe synergier til fremme af økonomisk vækst, innovation, jobs, social sammenhængskraft og miljøbeskyttelse", forklarede Georgios Koumoutsakos (EPP, EL) under debatten forud for afstemningen og tilføjede, at "dette er et første skridt mod udviklingen af en egentlig, integreret maritim styring i samarbejde med lande uden for EU".

EUs maritime politik omfatter transport, turisme og fiskeri, miljøbeskyttelse og biodiversitet.

Parlamentet understreger, at alle aktører på såvel internationalt, nationale, regionale og lokale niveauer skal indrages i udformningen af denne politik med henblik på at udvikle kystområderne og regionerne i EUs yderste periferi.

MEPerne kræver, at finansieringen af den integrerede havpolitik sikres ved, at den inkluderes i EUs flerårige finansielle perspektiver for 2014 - 2020.

Resolutionen blev godkendt med stemmerne 541 for, 33 imod og 14 undladelser.

BAKGRUNN II (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Fornyet støtte til den integrerede havpolitik
Kommissionen fremsatte i dag et forslag om fornyet finansiel støtte til EU's integrerede havpolitik, der i 2007 blev fastlagt for perioden 2011 til 2013. Forslaget er udarbejdet med henblik på at give Kommissionen, medlemsstaterne og de maritime aktører mulighed for fortsat at arbejde mod en bæredygtig anvendelse af have og kyster. Den integrerede havpolitik opfordrer til en integreret forvaltning og styring af have og kyster og fremmer samspillet mellem alle EU's havrelaterede politikker. Formålet med den foreslåede finansiering på 50 mio. EUR er at fortsætte arbejdet, der har været i gang siden 2007, med at fjerne politiske barrierer, give plads til besparelser både i EU's budget og i de nationale budgetter og skabe synergieffekter ved at bygge bro mellem alle de politikker, der har en virkning på havene, såsom transport, fiskeri, told og beskyttelse af havmiljøet.

Maria Damanaki, der er EU-kommissær for maritime anliggender og fiskeri, sagde: "Den integrerede havpolitik har ændret vores måde at se havene på. Denne spirende politik har allerede medført en lang række resultater, men der er behov for en uafbrudt finansiel støtte, for at den skal kunne være effektiv og anvendelig i de sidste år under de nuværende finansielle overslag (2011-2013)."

I løbet af de sidste to år har en række projekter og initiativer banet vejen for den integrerede havpolitik. For eksempel blev tre havområder nøje undersøgt i et forsøg på at høste synergieffekter på tværs af forskellige sektorer, nemlig Det Arktiske Ocean [1], Middelhavet [2] og Østersøen [3], sidstnævnte i forbindelse med EU?strategien for Østersøområdet. Kommissionen har også iværksat "Viden om havene 2020" [4], som er et vidtrækkende initiativ, der skal skabe en bedre forståelse for tilstanden i vores have. Arbejdet med at integrere overvågning på havet skred også frem, og alle tilgængelige systemer grupperes i en helhed, der skal hjælpe de nationale myndigheder til at forebygge ulovlige handlinger, beskytte havmiljøet og gøre havtransport effektiv og sikker [5]. Med henblik på at organisere havarealerne er der udarbejdet nogle retningslinjer, der skal fremme en bæredygtig anvendelse af havene, fremme investeringer på tværs af grænserne og hjælpe EU med at opnå en god havmiljøtilstand senest i år 2020 [6].

Samtlige initiativer blev finansieret gennem forberedende aktioner og pilotprojekter, der i sig selv havde en tidsbegrænsning på to eller tre på hinanden følgende år [7].

Ved det forslag til forordning, der vedtages i dag, indføres der et stabilt rammeprogram med henblik på fortsat at yde kontinuerlig støtte til disse projekter. Det vil øge værdien af de foranstaltninger, der allerede er truffet af medlemsstaterne på nationalt eller regionalt plan. Programmet skal også skabe synergi mellem andre finansielle EU-instrumenter og dermed føre til en mere sammenhængende brug af de midler, der er til rådighed for have og kyster.

Programmet indeholder seks hovedområder:

• Fremme af integreret havstyring på europæisk, nationalt og regionalt plan for at sikre, at beslutningerne ikke centreres omkring et enkelt politikområde, men derimod skaber et overblik over alle de forhold, der påvirker havene
• Præcisering af de udfordringer og behov, som de europæiske have står over for, i forhold til de forskellige sektorpolitiske områder
• Udvikling af fysisk planlægning på det maritime område og en integreret kystzoneforvaltning, der skal skabe en stabil planlægningsramme for havene samt sikre, at udviklingen er bæredygtig og økonomisk rentabel
• Udvikling af en egentlig infrastruktur inden for viden om havene, der skal føre til pålidelige havdata af høj kvalitet, som er tilgængelige for både offentlige myndigheder og virksomheder, og som nedsætter de operationelle omkostninger for brugere af havdata og dermed fremmer konkurrence og innovation
• Udvikling af en fælles ramme for informationsudveksling, som sammenkobler alle de sektorbestemte overvågnings- og kontrolsystemer, med henblik på at tegne et forståeligt billede af havenes tilstand og dermed give de nationale myndigheder bedre mulighed for at kontrollere og reagere på ulovligheder eller trusler til havs
• lFremme af bæredygtig økonomisk vækst, innovation og beskæftigelse i maritime sektorer og kystområder for dermed at nå målene i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Næste skridt
Forordningen skal nu diskuteres i Rådet og Europa?Parlamentet i henhold til den nye fælles beslutningsprocedure, som blev indført ved Lissabontraktaten.

Læs mere på følgende websted: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

1: Meddelelse om "Den Europæiske Union og den arktiske region" – KOM(2008) 763 af 20.11.2008.

2: Meddelelsen om "En integreret havpolitik for en bedre forvaltning i Middelhavsområdet", KOM(2009) 466 af 11.9.2009.

3: Meddelelse om "EU-strategien for Østersøområdet" – KOM(2009) 248 af 10.6.2009.

4: Meddelelse om "Viden om havene 2020: Bedre viden om vore have for at øge konkurrenceevnen og væksten" – KOM(2010) 461 af 8.9.2010.

5: Meddelelse om "Integrering af havovervågningen: En fælles ramme for informationsudveksling for EU's maritime område" – KOM(2009) 538 endelig udgave af 15.10.2009 og meddelelse om "Etablering af et fælles system for informationsudveksling for overvågning af EU's maritime områder", som vedtages senere i oktober 2010.

6: Meddelelsen om "Køreplan for maritim fysisk planlægning: Opstilling af fælles principper i EU" – KOM(2008) 791 af 25.11.2008.

7: Artikel 49, stk. 6, litra a) og b), i finansforordningen vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget og artikel 32 i gennemførelsesbestemmelserne hertil.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2010
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.11.2011
Anvendelsesdato i EU
06.12.2011
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet