EU-programmet for forbrukerpolitikk (2007-2013)

Tittel

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1926/2006/EF av 18. desember 2006 om opprettelse av et EF-handlingsprogram innenfor forbrukerpolitikk (2007-2013)

Decision No 1926/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 establishing a programme of Community action in the field of consumer policy (2007-2013)

Siste nytt

Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Programmet opererer med to hovedmålsettinger for forbrukerpolitikken:

1. Å sikre et høyere nivå på forbrukerbeskyttelsen, særlig gjennom bedret kunnskap og informasjon om forbrukerforhold, bedre konsultasjoner, og bedre representasjon for forbrukerinteresser

2. Å sikre effektiv anvendelse av forbrukerbeskyttelsesregler, særlig gjennom samarbeid mellom myndigheter og organisasjoner som er ansvarlig for gjennomføring og håndheving av regelverk, og gjennom informasjon, utdanning og løsning av forbrukertvister.

Det blir ikke lenger gitt støtte til såkalte ”specific projects” (forskning/utredning/ kunnskapsframskaffing) som enkeltpersoner og institusjoner til nå har kunnet søke på. Bakgrunnen for dette er at man har funnet at ordningen gir lite utbytte sett i forhold til innsatsen. Programmet viderefører ellers i store trekk de eksisterende aktiviteter og innsatsområder. Satsing på opplæring av NGO’er særlig i de nye medlemslandene vil bli videreført. Det blir fortsatt brukt betydelige ressurser på nettverket for europeiske forbrukerkontorer (som driver med informasjon og assistanse til forbrukere bl.a. i tvister over landegrensene), der Norge er aktivt med gjennom kontoret ”ForbrukerEuropa”. I det nye programmet settes mye av det administrative og operative arbeidet ut til en egen avdeling i EUs byrå for helse, som er under styring fra Kommisjonen.

Det nye forbrukerprogrammet (det tredje) etterfølger programmet fra 2004-2007. Programmet fra 2004-2007 er forkortet med ett år slik at det nye programmet følger langtidsbudsjettperioden, og er basert på de økonomiske rammene i dette.

Forbrukerprogrammet er redusert i forhold til Kommisjonens opprinnelige forslag, som følge av reduksjon i budsjettet. De nye rammene tilsier en videreføring på noe under dagens nivå. Antallet tiltak er blitt redusert og de resterende rasjonalisert.

Merknader
Beslutningen er gitt med hjemmel i EF-traktaten art. 153

Status
Programmet ble vedtatt 18. desember 2006 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.04.2005
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.12.2006
Anvendelsesdato i EU
01.01.2007
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 15.7.2010, p. 344-350
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.06.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
25.05.2007
Anvendes fra i Norge
01.01.2007
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006D1926
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro