EU-programmet for jordobservasjoner - GMES (2011-2013): gjennomføringsbestemmelser om registrering. linsenser og adgangsbekgrensning

Tittel

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 1159/2013 av 12. juli 2013 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 911/2010 om det europeiske jordobservasjonsprogrammet GMES ved å etablere registrerings- og lisensieringsbetingelser for brukere av GMES og ved å definere kriterier for å begrense adgangen til GMES-data og -tjenesteinformasjon

Commission Delegated Regulation (EU) No 1159/2013 of 12 July 2013 supplementing Regulation (EU) No 911/2010 of the European Parliament and of the Council on the European Earth monitoring programme (GMES) by establishing registration and licensing conditions for GMES users and defining criteria for restricting access to GMES dedicated data and GMES service information

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 08.02.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.02.2014)

Sammendrag av innhold
Formålet med rettsakten er å etablere en datapolicy for det europeiske jordobservasjonsprogrammet Global Monitoring for Environment and Security (GMES). Rettsakten supplementerer Forordning (EU) 911/2010 om den innledende driftsfasen av GMES, som ble inlemmet i EØS-avtalen i 2012. GMES er forløperen til EUs store jordobservasjonsprogram Copernicus, som starter opp i 2014. Forslag til forordning om Copernicus-programmet (COM (2013) 312) er under behandling i Rådet og Parlamentet. Inntil vedtaket av sistnevnte forordning styres EUs jordobservasjonsprogram av Forordning (EU) 911/2010. Det antas at Forordning 1159/2013 vil videreføres som datapolicy for Copernicus etter ikrafttredelsen av COM (2013) 312.

Stortinget ga sitt samtykke til norsk deltakelse i den innledende driftsfasen av GMES for perioden 2012-2013, gjennom vedtaket av Prop. 4 S (2012-2013) 12. desember 2012. Det ble bevilget 22 mill. kroner i statsbudsjettet for 2013 til norsk deltakelse i den innledende driftsfasen av GMES. Midlene har blitt innkrevet av Kommisjonen langsommere enn forventet, slik at deler av midlene vil kreves inn i 2014.

Rettsakten omfatter betingelser for datatilgang, kriterier for å begrense datatilgang, betingelser for å registrere brukere av data og retningslinjer for sensitivitetsvurdering av data. Det fastslås at utgangspunktet for GMES' datapolicy skal være full åpenhet. Data skal i utgangspunktet tilgjengeliggjøres kostnadsfritt. Datadistribusjonen skal være kompatibel med prinsippene som gjelder for Global Earth Observation System of Systems (GEOSS). Kommisjonen skal innføre begrensninger der full åpenhet kommer i konflikt med rettigheter fastslått i EUs Charter of Fundamental Rights, med opphavsrett, med EUs eller medlemsstatenes sikkerhetsinteresser eller med internasjonale avtaler. I tilfeller der det oppstår kapasitetsproblemer skal datatilgangen til land og organisasjoner som deltar i programmet prioriteres.

Merknader
Rettsakten omhandler interne forhold knyttet Kommisjonens administrasjon av programmet. Den innebærer ingen ytterligere finansielle forpliktelser eller administrative konsekvenser for Norge utover midlene som ble bevilget i statsbudsjettet for 2013 og medfører heller ikke suverenitetsavståelser. Det foreligger ikke behov for å endre norsk lovgivning eller annet regelverk. Rettsakten faller følgelig inn under gruppe 3.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Norsk Romsenter, som ikke har merknader. Den har også vært sendt på høring i det interdepartementale koordineringsutvalget for romvirksomhet.

Vurdering
Rettsakten er å anse som en rent teknisk regulering av interne forhold relatert til Kommisjonens forvaltning av programmet. Innlemmelse av forordningen er en nødvendig oppfølging av Stortingets samtykke i 2012 til å innlemme Forordning (EU) 911/2010 i EØS-avtalen. Den er følgelig EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble utstedt 12. juli 2013 og publisert i Official Journal 19. september 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.07.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.07.2013
Anvendelsesdato i EU
09.12.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet