EU-programmet MEDIA Mundus (2011-2013)

Tittel

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1041/2009/EF av 21. oktober 2009 om etablering av et audiovisuelt samarbeidsprogram med profesjonelle fra tredjeland - MEDIA Mundus

Decision No 1041/2009/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing an audiovisual cooperation programme with professionals from third countries (Media Mundus)

Siste nytt

EØS-komitevedtak 19.7.2011

EØS-komiteen vedtok ved skriftlig prosedyre 19. juli 2011 å innlemme EU-programmet MEDIA Mundus i EØS-avtalen. MEDIA Mundus legger til rette for samarbeid i filmsektoren med land i Asia, Latin-Amerika og Afrika, som har rike kulturelle tradisjoner og er voksende audiovisuelle markeder. I følge regjeringen vil deltakelse i programmet kunne bli en døråpner mot disse områdene og medvirke til at norske filmskapere og filmprodusenter får tilgang til nye markeder som i dag er dominerte av Hollywood. MEDIA Mundus utlyste de første midlene i 2010 med søknadsfrist 15. oktober 2010, for utdeling i 2011. I utlysingen ble det åpnet for at norske aktører kunne søke om midler fra programmet forutsatt at det ble innlemmet i EØS-avtalen. Norsk deltakelse vil koste Kulturdepartementet rundt 2.9 millioner kroner for årene 2011-2013. I tillegg vil departementet tilby en nasjonal ekspert som vil arbeide i Kommisjonens sekretariat for MEDIA Mundus.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.12.2011)

Sammendrag av innhold
MEDIA Mundus er et bredt internasjonalt samarbeidsprogram som skal styrke de kommersielle og kulturelle båndene mellom den europeiske audiovisuelle industrien og filmskapere i tredjeland (dvs ikke-europeiske land). Dette vil man gjøre gjennom:

Utdanning: det skal legges til rette for å bygge relasjoner og nettverk mellom filmskapere og filmarbeidere i Europa og tredjeland. Dette kan enten skje ved at en åpner for deltakere fra tredjeland på grunnkurs og videreutdanning som blir støttet av MEDIA 2007-programmet, eller gjennom at en lager en videreutdanning som er spesifikk for MEDIA Mundus.

Markedstilgang: støtte til prosjekter som fremmer tilgang til internasjonale markeder for audiovisuelle verk. Disse prosjektene retter seg mot utviklingsfasen og/eller fasen før produksjonen (feks internasjonale markeder for samproduksjoner) eller arrangementer som fremmer internasjonalt salg av verkene.

Distribusjon og utbredelse: støtte for at distribusjon, markedsføring, visninger og utbredelse av europeiske verk på markeder i tredjeland og av audiovisuelle verk fra tredjeland i Europa skal skje under optimale vilkår.

Tverrgående aktiviteter: støtte til tverrgående prosjekter som berører flere prioriterte områder i programmet, feks utdanning med oppfølgende partnersøking på møter som dreier seg om samproduksjoner

Kommisjonen gjennomførte sommeren 2009 en offentlig høring om forslaget. EU-parlamentet har også bevilget penger til en såkalt ”Preparatory Action” for årene 2009-2010, som kalles MEDIA International. Her blir en del av tiltakene i MEDIA Mundus prøvd ut. På bakgrunn av innspill fra høringen og erfaringer fra MEDIA International, ble de konkrete støttetiltakene utformet. Første utlysning av midler fant sted juli 2010 med søknadsfrist 15. oktober.

Det totale budsjettet for MEDIA Mundus er 15 millioner euro for årene 2011 til 2013. Den norske andelen er beregnet til 2,9 millioner kroner for alle årene (eurokurs 8 kroner). Bidraget i 2011 vil være på ca. 360 000 kroner, økende til 740 000 kroner i 2012 og 1,8 millioner kroner i 2013. Norge er i tillegg bedt om å dekke utgiftene til en nasjonal ekspert på programmet. Årlige utgifter til dette er beregnet til 1,5 millioner kroner.

Sakkyndige instansers merknaderDet ble avholdt et høringsmøte med representanter for Norsk filminstitutt, MEDIA Desk og relevante aktører i den norsk filmbransjen den 11.06.2010. Aktørene var positive til norsk deltakelse i programmet.

Programmet har vært til behandling i Spesialutvalget for Kommunikasjoner. Programmet ble funnet relevant og akseptabelt.

Vurdering
Det er en målsetning i Kulturløftet II at norsk film skal hevde seg internasjonalt. Det er videre et mål at Norge skal bli ledende i Norden på film, TV-drama og dokumentar. Et viktig virkemiddel for å nå disse målene er økt internasjonalisering av norsk filmproduksjon. Norge undertegnet derfor 9. juli 2009 Europarådets konvensjon om samproduksjon av film. Midlene som tildeles samproduksjoner fra Norsk filminstitutt er økt. Norsk filminstitutt satser aktivt på økt internasjonalt samarbeid. En deltagelse i MEDIA Mundus vil være i tråd med denne internasjonaliserings-strategien.

Norge har gode erfaringer med deltagelse i de fire MEDIA-programmene. De ulike ordningene har ført til økt kompetanse og nettverksbygging for norske filmskapere og filmprodusenter, jf. St. meld. 22 (2006-2007) Veiviseren. Norge har også de fleste år mottatt mer penger fra de ulike tilskuddsordningene enn Norge har betalt i bidrag. MEDIA Mundus legger til rette for samarbeid med land i Asia, Latin-Amerika og Afrika, som har rike kulturelle tradisjoner og er voksende audiovisuelle markeder. Programmet vil kunne være en døråpner mot disse områdene og bidra til at norske filmskapere og filmprodusenter får tilgang til nye markeder, som i dag domineres av nasjonal og regional filmproduksjon og av Hollywood. En norsk deltagelse i MEDIA Mundus vil således kunne være viktig både av hensynet til kulturelt mangfold og for å sikre markedsadgang og inntjening for norske filmprodusenter.

En norsk deltakelse i MEDIA Mundus vil kunne bidra til å oppfylle målene i norsk audiovisuell politikk, slik de er formulert i Kulturløftet II og Veiviseren.

Andre opplysninger
Det norske bidraget dekkes av Kulturdepartementet innenfor gjeldende rammer.

Status
EU-kommisjonen vedtok 9. januar 2009 forslaget til programmet MEDIA Mundus, som skal løpe i årene 2011-2013. Det Europeiske Rådet og EU-Parlamentet vedtok programmet 21. oktober 2009. Norge ble invitert til å delta gjennom EØS-avtalen.

Utenriksdepartementet fremmet 19. november 2010 Prop. 20 S (2010-2011) Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming av eit støtteprogram for audiovisuelt samarbeide med fagfolk frå tredjestatar (MEDIA Mundus). Stortinget sluttet seg til proposisjonen 14.12.2010

EØS-komiteen vedtok å innlemme MEDIA Mundus i EØS-avtalen 19.07.2011

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.01.2009
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.10.2009
Anvendelsesdato i EU
01.11.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 212-219
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
19.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kultur- og likestillingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
19.11.2010
Anvendes fra i Norge
01.01.2011
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D1041
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro