EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: utfyllende bestemmelser om klassifiseringssystemet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2139 av 4. juni 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/852 ved fastsettelse av de tekniske screeningkriteriene for å fastslå vilkårene for at en økonomisk aktivitet skal anses å bidra vesentlig til begrensning av klimaendringer eller tilpasning til klimaendringer, og for å fastslå om det er slik at den økonomiske aktiviteten ikke er til betydelig skade for noen av de andre miljømålene

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2139 of 4. juni 2021 supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.7.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.12.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er teknisk utfyllende regelverk til taksonomiforordningen (Forordning (EU) 2020/852). Taksonomiforordningen er et rammeverk som inneholder kriterier for foretak og investorer for klassifisering av økonomisk aktivitet som miljømessig bærekraftig. Informasjon om taksonomiforordningens virkeområde er utdypet i eget EØS-notat. Formålet er blant annet å redusere risikoen for grønnvasking og regulatorisk fragmentering mellom ulike sektorer. Forordningen oppstiller fire vilkår en økonomisk aktivitet må oppfylle for å kvalifisere som miljømessig bærekraftig. Et av disse vilkårene er at aktiviteten må være i tråd med tekniske screeningkriterer som vedtatt av Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter i tråd med art. 10(3) og 11(3).

Rettsakten spesifiserer, i henhold til ovennevnte artikler i taksonomiforordningen, de tekniske screeningkriteriene som visse økonomiske aktiviteter skal vurderes etter for å kvalifisere til å bidra vesentlig til begrensning av klimaendringer og/eller klimatilpasning. Rettsakten spesifiserer også kriterier for å avgjøre hvorvidt de samme aktivitetene ikke er til betydelig skade for taksonomiens miljømål: begrensning av klimaendringer, klimatilpasning, bærekraftig bruk og beskyttelse av hav og marine ressurser, omstilling til en sirkulær økonomi, avfallsforebygging og gjenvinning, forebygging og kontroll av forurensing, og vern om og restaurering av naturmangfold og økosystemer.

Det følger av taksonomiforordningen art. 19(5) at Kommisjonen skal gjennomgå de tekniske screeningkriteriene minst hvert tredje år.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er utfyllende regelverk til taksonomiforordningen. Finanstilsynet foreslo i et høringsnotat 27. oktober 2020 at opplysningskravene og rapporteringspliktene som følger av taksonomiforordningen, gjøres gjeldende i en ny lov om opplysninger om bærekraft. Når denne forordningen tas inn i EØS-avalen forventes det at den vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift som er hjemlet i lov som gjennfomfører taksonomiforordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forodningen fastsetter tekniske regler til nye plikter som vil følge av hovedforordningen. Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Avhengig av når hovedforordningen (2020/852) blir tatt inn i EØS-avtalen og trer i kraft i EFTA/EØS, vil ikrafttredelsestidspunkt for denne måtte tilpasses slik at den trer i kraft tidligst samtidig som hovedrettsakten.

Rettsakten vil gjelde i EU fra 1. januar 2022. Det må vurderes om det vil være behov for tilsvarende utsettelse for EØS/EFTA aktører fra det tidspunkt rettsakten trer i kaft i EØS-avtalen.

Status
Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 4. juni 2021 og venter på publisering i Official Journal. Den vil gjelde fra 1. januar 2022 i EU, og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Hovedforordningen (2020/852) er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen. Forslag til regler om nasjonal gjennomføring av hovedforordningen har vært på høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
21.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.06.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island og Liechtenstein (av forordning 2019/2088)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R2139
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro