EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/222 av 15. februar 2018 om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til Den europeiske unions referanselaboratorium for overvåking av virusforurensning og bakteriologisk forurensning av muslinger

Commission Regulation (EU) 2018/222 of 15 February 2018 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the European Union reference laboratory for monitoring the viral and bacteriological contamination of bivalve molluscs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.11.18

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg VII til Forordning (EU) nr. 882/2004 (Kontrollforordningen). EUs referanselaboratorium (EURL) for viral og bakteriologisk kontaminering i muslinger er i dag lokalisert i Storbritania. Siden Storbritania er på vei ut av EU, blir laboratoriets ansvarsområder nå fordelt mellom andre EURLer.

EURL for zoonoser (salmonella), EURL for E. coli og EURL for matbårne virus overtar ansvaret for analyser av henholdsvis salmonella, E. coli og virus i muslinger. EURL for kontroll med marine biotoksiner overtar ansvaret for aktiviteter i forbindelse med klassifisering av og kontroll med produksjonsområder for muslinger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring av Forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (Kontrollforskriften).

Mattilsynet vurderer at denne endringen er unødvendig å sende på høring jf. forvaltningsloven § 37. Begrunnelsen for dette er at Norge har minimal innflytelse på utpekelse av EURL. Eventuelle høringsinnspill til endringen vil derfor ikke kunne tillegges betydning. Berørte parter, NMBU og HI, er allerede informert om endringen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennom EØS-avtalen er vi forpliktet til å oppnevne nasjonale referanselaboratorium (NRL) tilsvarende EURL i EU. For viral og bakteriologisk kontaminering av muslinger har vi i dag to NRLer som deler dette ansvarsområdet: HI og NMBU.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.02.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.11.2018
Anvendes fra i Norge
15.11.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0222
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro