EU-referansesenter for dyrevelferd for drøvtyggere og dyr av hestefamilien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/755 av 6. mai 2021 om om utpeking av et EU-referansesenter for dyrevelferd for drøvtyggere og dyr av hestefamilien i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625

Commission Implementing Decision (EU) 2021/755 of 6 May 2021 designating a European Union reference centre for animal welfare for ruminants and equines in accordance with Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, herunder for udvælgelse og udpegelse af EU-referencecentre for dyrevelfærd. EU-referencecentrene for dyrevelfærd støtter Kommissionens og medlemsstaternes horisontale aktiviteter på området for dyrevelfærdskrav, jf. artikel 1, stk. 2, litra f), i forordning (EU) 2017/625.

(2) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/329 blev der udpeget et EU-referencecenter for dyrevelfærd, som ifølge sit arbejdsprogram fokuserer på svin, og ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1685 blev der udpeget et EU-referencecenter for dyrevelfærd for fjerkræ og andre små opdrættede dyr.

(3) Efterfølgende har Kommissionen i overensstemmelse med artikel 95 i forordning (EU) 2017/625 gennemført en offentlig udvælgelsesprocedure gennem en indkaldelse med henblik på udvælgelse og udpegelse af et EU-referencecenter for dyrevelfærd for drøvtyggere og dyr af hestefamilien.

(4) Det evaluerings- og udvælgelsesudvalg, der blev udpeget til udvælgelsesprocessen omhandlet i betragtning 3, konkluderede, at det konsortium, der ledes af det svenske landbrugsvidenskabelige universitet og det svenske center for dyrevelfærd (Sverige), og som også består af Universität für Bodenkultur (Østrig), Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/Veterinary Research Institute (Grækenland), Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Frankrig), University College Dublin (Irland) og Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise »G. Caporale« (Italien) opfylder kravene i artikel 95, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625 og bør være ansvarligt for de opgaver, der er fastsat i artikel 96 i nævnte forordning, for så vidt angår drøvtyggere og dyr af hestefamilien.

(5) Konsortiet bør derfor udpeges til at være et EU-referencecenter for dyrevelfærd for dyrevelfærd for drøvtyggere og dyr af hestefamilien, der er ansvarligt for støtteopgaver, der er omfattet af EU-referencecentrenes årlige eller flerårige arbejdsprogrammer. Disse arbejdsprogrammer skal udarbejdes i overensstemmelse med målene og prioriteterne i de relevante arbejdsprogrammer, der er vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 36 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014.

(6) I henhold til artikel 95, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2017/625 skal udpegelsen af et EU-referencecenter for dyrevelfærd være tidsbegrænset eller tages regelmæssigt op til revision. Udpegelsen af EU-referencecenteret for dyrevelfærd for drøvtyggere og dyr af hestefamilien bør derfor tages op til revision hvert femte år.

(7) Det udpegede EU-referencecenter for dyrevelfærd for drøvtyggere og dyr af hestefamilien bør have tid til at udarbejde sit arbejdsprogram for næste budgetperiode. Derfor bør denne afgørelse anvendes fra den 1. juni 2021 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.05.2021
Anvendelsesdato i EU
01.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet