EU-referansesenter for dyrevelferd

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/329 av 5. mars 2018 om utpeking av et EU-referansesenter for dyrevelferd

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/329 of 5 March 2018 designating a European Union Reference Centre for Animal Welfare

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.4.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.10.2010)

Sammendrag av innhold
EU-Kommisjonen gjennomførte i 2017 en søknadsprosess, i tråd med "Call for selection and designation of the first European Union Reference Centre for animal welfare". https://ec.europa.eu/info/news/first-eu-reference-centre-animal-welfare-... Det var bare anledning for EU medlemsland å søke.

Innkomne søknader er nå vurdert av EU-Kommisjonen og det er nå besluttet hvor det skal etableres et referanse senter for dyrevelferd og hvem som har ansvar for driften av det. Dette er i tråd med Artikkel 95 av kontrollforordningen som trer i kraft 14. desember 2019. Kontrollforordningen er ennå ikke gjennomført i norsk rett eller innlemmet i EØS-avtalen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Har ikke rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Oppgavene til referansesenteret er nedfelt i Kontrollforordningens artikkel 96. Senteret skal bidra med kunnskap om dyrevelferd, både i form av egen forskning og ved å informere om eksisterende. De vil kunne støtte medlemslandene og bidra med opplæring. Et fokusområde er bruk av dyrevelferdsindikatorer og måter å vurdere dyrenes velferd. Dette kan Norge også ha nytte av.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.03.2018
Anvendelsesdato i EU
29.04.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av kontrollforordningen (EU) 2017/625) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.03.2020
Anvendes fra i Norge
07.04.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0329
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro