EU-referansesenter for truede arter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2077 av 27. oktober 2022 om utpeking av EUs referansesenter med ansvar for vitenskapelige og tekniske bidrag til etablering og harmonisering av metoder for bevaring av utrydningstruede raser, og bevaring av genetisk variasjon som eksisterer i disse rasene

Commission Implementing regulation (EU) 2022/2077 of 27 October 2022 designating the European Union reference centre responsible for the scientific and technical contribution to the establishment and harmonisation of the methods for the preservation of endangered breeds, and the preservation of the genetic diversity existing within those breeds

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.12.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.11.2022)

Sammendrag av innhold
Medlemsland og interessenter har uttrykt behov for etablering og harmonisering av metoder som brukes av avlsorganisasjoner for å bevare utrydningstruded raser eller bevaring av den genetiske variasjonen i disse rasene i henhold til artikkel 27(1) b av forordning (EU) 2016/1012. Kommisjonen har i henhold til artikkel 29(3) av forordning (EU) 2016/1012 utlyst en offentlig oppnevning av et europeisk referansesenter for vitenskapelige og tekniske bidrag til etablering og harmonisering av metoder for bevaring av utrydningstruede raser, og bevaring av genetisk variasjon som eksisterer i disse rasene (Referansesenter for bevaring av utrydningstruede raser).

Evaluerings og seleksjonskomiteen har falt ned på et konsortiumet ledet av Stichting Wageningen Research, Wageningen Livestock Research, i Nederland og som består av Institut de l’Elevage, Frankrike og Federal Office of Agriculture and Food, Tyskland oppfyller kravene i punkt 1 av vedleg IV til forordning (EU) 2016/1012 og har kapasitet til å utføre oppgavene listet opp under punkt 3 i dette vedlegget.

Nevnte konsortium utpekes defor til referansesenter for bevaring av utrydiningstruede raser. Virkeområdet til forordning (EU) 2016/1012 er begrenset til avlsdyr av artene storfe, svin, sau, geit og hest. Aktivitetene til referansesenteret vil derfor begrense seg til disse artene. Utpekelsen av referansesenteret skal være tidsbegrenset og revurderes jevnlig i henhold til artikkel 29(3) av forordning (EU) 2016/1012. Startdato for referansesenteret er satt til 1. januar 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er en utfyllende forordning til forordning (EU) 2016/1012 som er gjennomført i husdyravlsforskriften. Det er derfor naturlig at den vil gjennomføres i samme forskrift og det vil kreve en endring av denne.

Da muligheten for å påvirke utpekelsen av referansesenteret er svært begrenset, vil vi sannsynligvis unnta denne forskriftesendringen fra høring med begrunnelse i at den er åpenbart unødvendig.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet vurderer at rettsakten ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.10.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.10.2022
Anvendelsesdato i EU
01.01.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet