Europeisk befolkningsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 205/2014 av 4. mars 2014 om fastsettelse av ensartede vilkår for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1260/2013 om europeisk demografisk statistikk, med hensyn til inndeling av data, tidsfrister og revisjon av data

Commission Implementing Regulation (EU) No 205/2014 of 4 March 2014 laying down uniformed conditions for the implementation of Regulation (EU) No 1260/2013 of the European Parliament and of the Council on European demographic statistics, as regards breakdowns of data, deadlines and data revisions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) nr. 1260/2013 fastlægges der en fælles retlig ramme for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker om befolkning og vitale hændelser.

(2) For at sikre, at de data om befolkning og om vitale hændelser, som medlemsstaterne leverer i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1260/2013, er af høj kvalitet, sammenlignelige og overensstemmende, og for at give mulighed for, at der kan udarbejdes pålidelige EU- dækkende oversigter, bør dataene opdeles.

(3) Data, der leveres til Kommissionen, bør derfor være opdelt på regionale enheder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) .

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.01.2014
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
04.03.2014
Anvendelsesdato i EU
25.03.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0205
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro