Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om navn på land og territorier og geografisk klassifisering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1470 av 12. oktober 2020 om nomenklaturen over land og territorier for europeisk statistikk om internasjonal varehandel og om geografisk klassifisering for annen næringslivsstatistikk

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1470 of 12 October 2020 on the nomenclature of countries and territories for the European statistics on international trade in goods and on the geographical breakdown for other business statistics

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.6.2021)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments og rådsforordning (EU) 2019/2152 etablerer et felles rammeverk for utvikling, produksjon og formidling av europeisk næringslivsstatistikk. I henhold til rammeverksforordningen skal kommisjonen fastslå nomenklaturer og nivåer som skal benyttes i de berørte statistikkene. Denne forordningen, som er en del av gjennomføringsregelverket til forordning (EU) 2019/2152, etablerer en nomenklatur over land og territorier som skal dekkes i statistikk over internasjonal handel med varer samt geografisk klassifisering som gjelder for annen europeisk næringslivsstatistikk.

Vedlegg I spesifiserer land og territorier for internasjonal handel med varer. Vedlegg II spesifiserer geografiske nivåer for annen europeisk næringslivsstatistikk. For sistnevnte kan geografiske nivå være mindre detaljert og avvike noe fra nomenklaturen for internasjonal handel med varer.

Den alfabetiske kodingen av land og territorier er basert på gjeldende versjon av standarden ISO 3166-1 alfa-2-koder.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved Statistisk sentralbyrå (SSB) har vært med i arbeidet av utformingen av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av kravene er nærmere beskrevet i EØS-notatet om europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152 om europeisk næringslivsstatistikk.

De økonomiske og administrative konsekvensene vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av SSB

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.10.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet