Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av tollopplysninger mellom nasjonale statistikkbyråer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1225 av 27. juli 2021 om ordninger for datautveksling i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152 og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1197 med hensyn til medlemsstaten for eksport utenfor EU og forpliktelsene til rapporteringsenhetene

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1225 of 27 Julyi 2021 specifying the arrangements for the data exchanges pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1197, as regards the Member State of extra-Union export and the obligations of reporting units

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Det er nødvendigt at fastsætte ordningerne for dataudvekslingen af de statistiske oplysninger om eksport og import af varer, som skal forelægges af hver medlemsstats told- og skattemyndigheder for de kompetente nationale statistikmyndigheder.

(2) Ved forordning (EU) 2019/2152 er der fastsat regler for udveksling af mikrodata fra toldangivelser mellem medlemsstaternes nationale statistikmyndigheder til statistiske formål for at udarbejde harmoniseret statistik om international handel med varer og for at forbedre kvaliteten af denne statistik. Det er nødvendigt at fastlægge ordningerne for denne udveksling af mikrodata mellem de nationale statistikmyndigheder for at fastsætte omfanget, for at opstille en liste over de mikrodata, der skal udveksles, og for at fastsætte formatet, sikkerhedsforanstaltningerne og proceduren for udveksling af disse data.

(3) Det er nødvendigt at ændre Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1197 for så vidt angår den første referenceperiode for anvendelsen af definitionen af medlemsstaten for eksport uden for Unionen, idet anvendelsen udskydes med to år. Dette er for at sikre, at de nationale statistikmyndigheder kan identificere varer i kvasieksport og fastsætte den egentlige eksportmedlemsstat på sammenhængende måde ved hjælp af de mikrodata, der skal udveksles, og for at gøre det muligt for de nationale statistikmyndigheder at sikre kvaliteten af de udarbejdede statistikker.

(4) Det er også nødvendigt at ændre gennemførelsesforordning (EU) 2020/1197 for så vidt angår importørers og eksportørers forpligtelser til at bistå de nationale statistikmyndigheder med at afklare datakvalitetsspørgsmål.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat i medfør af artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
17.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.07.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet