Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen 'IKT-bruk og e-handel' i 2022

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1190 av 15. juli 2021om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner for krav til opplysninger for emnet 'IKT-bruk og e-handel' for referanseåret 2022 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1190 of 15 July 2021 laying down the technical specifications of data requirements for the topic ‘ICT usage and e-commerce’ for the reference year 2022, pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at sikre en korrekt gennemførelse af emnet »IKT-anvendelse og e-handel«, der er opført i bilag I til forordning (EU) 2019/2152, bør Kommissionen specificere variablerne, måleenheden, den statistiske population, klassifikationerne og opdelingerne samt fristen for fremsendelse af data med henblik på at tilvejebringe data om IKT-anvendelse og e-handel, som er sammenlignelige og harmoniserede mellem medlemsstaterne.

(2) Medlemsstaterne bør levere metadata og kvalitetsrapporter til de nationale statistiske virksomhedsregistre og alle erhvervsstatistikker. Det er derfor nødvendigt at definere ordningerne for, indholdet af og fristerne for disse rapporter.

(3) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.07.2021
Anvendelsesdato i EU
09.08.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet