Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy: rettelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/701 av 27. april 2021 om retting av gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU om det europeiske registeret over godkjente typer jernbanekjøretøyer

Commission Implementing Decision (EU) 2021/701 of 27 April 2021 correcting Implementing Decision 2011/665/EU on the European register of authorised types of railway vehicles

Siste nytt

Norske forskrifter nr. [1] og [2] kunngjort 29.9.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.6.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning 2021/701 korrigerer feil i beslutning 2011/665/EU om det europeiske registeret over godkjente typer jernbanekjøretøyer.

Beslutningen korrigerer identifiserte feil i beslutning 2011/665/EU, herunder at flere parametre i det europeiske registeret for autorisert jernbanekjøretøy ikke skal gjelde for godsvogner.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutning 2011/665/EU gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av EØS-avtalens vedlegg XIII og protokoll1, samt avtalen for øvrig. Beslutning 2021/701 korrigerer feil i beslutning 2011/665/EU, som er gjennomført i norsk rett ved forskrift om register over typegodkjente jernbanekjøretøyer, FOR-2013-02-04-138, og vil kreve mindre korrigeringer i forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen korrigerer en tidligere beslutning som er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift, og vil kreve mindre forskriftsendringer.

Sakkyndige instansers merknader
Beslutningen er en korrigering av forodning som allerede er inntatt i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett, og den anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Beslutningen har vært behandlet etter EFTAs hurtigprosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.04.2021
Anvendelsesdato i EU
18.05.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.09.2021
Anvendes fra i Norge
25.09.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D0701
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro