Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av 4. oktober 2011 om det europeiske register over godkjente typer jernbanekjøretøy

Commission Implementing Decision 2011/665/EU of 4 October 2011 on the European register of authorised types of railway vehicles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.2.2013)

Sammendrag av innhold
Artikkel 34(4) i direktiv 2008/57/EF (samtrafikkdirektivet) krever at det vedtas spesifikasjoner for et europeisk register over godkjente typer kjøretøyer (ERATV). Det europeiske jernbanebyrået (ERA) har utarbeidet disse spesifikasjonene, som nå er vedtatt av Kommisjonen i form av kommisjonsvedtak 2011/665/EU av 4. oktober 2011 om det europeiske registeret for godkjente typer kjøretøyer. Formålet med et slikt register er å gjøre det enkelt for markedet å skaffe seg kunnskaper om hvilke kjøretøy som har tillatelse i ulike land, og hva som er de tekniske egenskapene for disse kjøretøyene. Dette vil kunne fremme den frie vareflyten og forenkle tillatelsesprosessene, da det er enklere å få tillatelse til å bruke kjøretøy som allerede har typetillatelse i et land enn å få tillatelse for en helt ny type kjøretøy.

Vedtaket krever i artikkel 2 at ERA utvikler, drifter og vedlikeholder registeret i henhold til spesifikasjonene og reglene i vedlegg I og II. Det er de nasjonale sikkerhetsmyndighetene som skal legge inn opplysningene om de kjøretøytypene som har tillatelse, mens ERA skal kontrollere og publisere opplysningene. ERA skal også tildele et typenummer etter kriteriene i vedlegg III.

Registeret skal inneholde data om de kjøretøyene som har tillatelse i henhold til artikkel 26 i samtrafikkdirektivet, hvilket tilsvarer § 28 i samtrafikkforskriften. Artikkel 2 angir at kjøretøytyper som har fått tillatelse etter at samtrafikkdirektivet trådte i kraft, dvs. 19. juli 2010, skal registreres. Samtrafikkdirektivet artikkel 26, jf. samtrafikkforskriften § 28, tilsier at alle tillatelser som gis til kjøretøy også innebærer en tillatelse til typen. Dette medfører at alle kjøretøy som har fått tillatelse etter nevnte dato skal registreres i ERATV. Vedlegg I avsnitt 1 nevner de kjøretøytypene som kan registreres frivillig i tillegg til dette. Det gjelder kjøretøy med tillatelse gitt før 19. juli 2010 som har fått ny tillatelse etter denne datoen pga fornyelse eller oppgradering og kjøretøy med tillatelse før samme dato som har fått ytterligere tillatelse i et annet land basert på artikkel 23 eller artikkel 25 i samtrafikkdirektivet (tilsvarende samtrafikkforskriften § 23 eller § 26, såkalt kryssaksept). Midlertidige tillatelser, prøvekjøringstillatelser osv skal ikke registreres.

Vedtaket trådte i kraft i EU 15. april 2012, og registeret er nå operativt. Innen fire måneder etter vedtaket trer i kraft, dvs innen 15. august 2012, skal de nasjonale sikkerhetsmyndighetene gi ERA informasjon om de tillatelsene som er gitt etter 19. juli 2010. Dette følger av artikkel 3.

ERATV skal samvirke med det nasjonale kjøretøyregisteret som er opprettet og tatt i bruk i henhold til artikkel 33 i samtrafikkdirektivet. Vedtaket inneholder derfor en bestemmelse i artikkel 4 om at nasjonale koder for bruksmessige restriksjoner som er registrert i de nasjonale kjøretøyregistrene skal samles av ERA og publiseres, slik at de er tilgjengelige for alle brukerne av typeregisteret. Til slutt krever artikkel 5 at ERA utgir en brukerveiledning for registeret.

Videre skal ERA innen 15. oktober 2013 gi en anbefaling til Kommisjonen om kjøretøy som har fått tillatelse før 19. juli 2010 skal inkluderes i registeret, og om eventuelle endringer i vedtaket utover dette, basert på erfaringene med bruk av typeregisteret.

Sakkyndige instansers merknader
Statens jernbanetilsyn har sendt vedtaket på høring til berørte aktører. Jernbaneverket finner at det kan bidra positivt til å fremme formålene med samtrafikkdirektivet, herunder forenkle tillatelsesprosessene og kryssaksept. NSB AS har ingen merknader til vedtaket, og finner at det ikke vil medføre urimelige administrative byrder eller kostnader for operatørene. CargoNet AS har heller ingen merknader til vedtaket, men er av den oppfatning at det ved implementering i Norge bør registreres så få som mulig av de "frivillige" tillatelsene.

Statens jernbanetilsyn bemerker at det er tilsynet som vil ha oppgaven med å gi nødvendig informasjon til ERA om tillatelsene som er utstedt, og som vil legge inn data i registeret i forbindelse med at det utstedes tillatelser. For at tilsynet skal kunne fylle inn de påkrevde opplysningene, vil det være nødvendig at disse er spesifisert på riktig måte av søker i en søknad om tillatelse. Tilsynet bruker en standardisert excel-fil utarbeidet av ERA som inneholder de påkrevde opplysningene i vedlegg II til vedtaket, og som søker fyller ut ved søknad om tillatelse. Dette vil være arbeidsbesparende for tilsynet og være det minst byrdefulle alternativet for søkerne.

Vurdering
Vedtaket er implementert i norsk rett gjennom forskrift med hjemmel i jernbaneloven og samtrafikkforskriften.

Som nevnt vil det i hovedsak være Statens jernbanetilsyn som får administrative byrder ved en eventuell gjennomføring av vedtaket, da det i henhold til artikkel 3 er de nasjonale sikkerhetsmyndighetene som skal gi de nødvendige data til ERA og i registeret når det tas i bruk. Disse opplysningene fremgår i dag uansett av søknaden, men må systematiseres i henhold til vedlegg II av søkeren. Dette kan gjøres enklest mulig ved at søker fyller ut et skjema Statens jernbanetilsyn fastsetter. Datamengden som skal legges inn er forholdsvis omfattende, men arbeidsbelastningen reduseres ved at søknadsskjemaene er standardiserte, og at dataene som skal legges inn er knyttet til de enkelte parametrene i TSIene som er verifisert.

Jernbaneforetak og andre som skal anskaffe seg jernbanekjøretøyer må antas å få utelukkende positive gevinster ved at det blir bedre tilgjengelig informasjon om hvilke kjøretøy som allerede har tillatelse til å kunne brukes, og hvilke egenskaper disse har. Dette vil kunne bidra til besparelser både i anskaffelsesprosessen og i søknadsprosessen for tillatelse. En slik ordning kan bidra positivt til konkurransen i markedet for jernbanekjøretøy og gi raskere og enklere tillatelsesprosesser. Dette vil også kunne komme Statens jernbanetilsyn til gode på sikt, ved at saksbehandlingen blir mindre omfattende i de enkelte tillatelsessakene.

Samlet sett må derfor de økte registreringspliktene til tilsynet oppveies av de positive effektene vedtaket vil føre med seg. Dette gjør at vedtaket får en positiv kost-nytteverdi. Evt. merkostander for Statens jernbanetilsyn kan dekkes innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettene.

Konklusjon
Vedtaket er tidligere ansett som EØS-relevant og akseptabelt for Norge, og er nå implementert i norsk rett gjennom forskrift med hjemmel i jernbaneloven. Det er ikke tilpasningstekst.

Status
Vedtaket ble publisert i EU-tidende 8. oktober 2011, og trer i kraft 15. april 2012, jf. artikkel 6. Innen 31. desember 2012 skal ERA sørge for at registeret er operativt. Det er i dag operativt.

Ved EØS-komiteens beslutning 19/2013 den 1. februar 2013 ble rettsakten tatt inn i EØS-avtalen, og er gjennomført i norsk rett ved forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i samtrafikkforskriften § 3 sjette ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.10.2011
Anvendelsesdato i EU
15.04.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 351-373
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.12.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.02.2013
Anvendes fra i Norge
04.02.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0665
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro