Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser for inntekts- og levekårsområdet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2052 av 24. november 2021 om spesifisering av tekniske aspekter ved datasett i utvalgsundersøkelsen på området inntekter og levekår med hensyn til arbeidsmarked og boliger, overføring av fordeler og ulemper mellom generasjoner, boligproblemer og ad hoc-emnet for 2023 om husholdningers energieffektivitet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2052 of 24 November 2021 specifying technical items of data sets of the sample survey in the income and living conditions domain on Labour market and housing, Intergenerational transmission of advantages and disadvantages, Housing difficulties, and the 2023 ad hoc subject on Households energy efficiency pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.3.2022)

Sammendrag av innhold
Denne gjennomføringsforordningen spesifiserer variablene som inngår i datasettene i inntekts- og levekårsundersøkelsen for arbeidsmarked og bolig, overføring av fordeler og ulemper mellom generasjoner, boligvansker og ad-hoc-emnet i 2023 om husholdningers energieffektivitet. De tekniske spesifikasjonene av variablene på disse områdene er listet opp i vedlegget til forordningen.

Forordning (EU) 2019/1700 av 10. oktober 2019 om etablering av et felles rammeverk for europeisk statistikk knyttet til personer og husholdninger trådte i kraft i EU i november 2019. Inntekts- og levekårsundersøkelsen (EU-SILC) er en av undersøkelsene som omfattes av denne forordningen. Den omfatter en kjerne av EU-SILC-informasjon og et system som kombinerer, over en seksårsperiode, syv rullerende sett med variabler og tre ad-hoc-emner. Rammeforordningen (EU) 2019/1700 er i prosess for innlemmelse i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk).

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/2175 spesifiserer de syv rullerende settene med variabler og de tre ad hoc-emnene som skal inkluderes i inntekts- og levekårsundersøkelsen for årene 2021-2026.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.11.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.11.2021
Anvendelsesdato i EU
15.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.10.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R2052
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro