Europeiske arbeidskraftundersøkelse 2019: tekniske spesifikasjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2384 av 19. desember 2017 om angivelse av de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2019 om organisering av arbeidet og arbeidstidsordninger med hensyn til arbeidskraftundersøkelsen i henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2384 of 19 December 2017 specifying the technical characteristics of the 2019 ad hoc module on work organisation and working time arrangements as regards the labour force sample survey pursuant to Council Regulation (EC) No 577/98

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.6.2018)

Sammendrag av innhold
I rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet er det fastlagt felles rammer for systematisk utarbeidelse av aktuell og sammenlignbar statistikk over sysselsetting og arbeidsledighet i EU. Rådsforordning (EF) nr. 577/98 er inntatt i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk. Forordningen forutsetter i art. 4 (2) at et ekstra sett variabler, kalt ad hoc moduler skal tilføyes opplysningene omhandlet i forordningen. Formålet med den nye implementerende forordningen er å etablere omfattende og sammenlignbar statistikk om anvendelse av nye metoder for arbeidstilretteleggelse og arbeidstidsordninger, samt arbeidstakers erfaringer med disse praksisene og ordningene. Tekniske spesifikasjoner, filter, koder og fristen for innsendelse av data til EUs statistikkontor, Eurostat, fremkommer av forordningens bilag.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser som vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås alminnelige budsjett, eventuelt med tilskudd fra EU.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.12.2017
Anvendelsesdato i EU
09.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.08.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
21.09.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.09.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.09.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2384
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro