Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2013-2015: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 220/2010 av 16. mars 2010 om vedtak av programmet med ad hoc-moduler for årene 2013 til 2015 til bruk i stikkprøveundersøkelsen vedrørende arbedsstokken som er omtalt i rådsforordning (EF) nr. 577/98

Commission Regulation (EU) No 220/2010 of 16 March 2010 adopting the programme of ad-hoc modules, covering the years 2013 to 2015, for the labour force sample survey provided for by Council Regulation (EC) No 577/98

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert september 2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet, inntatt i vedlegg XXI i EØS avtalen om statistikk som forutsetter i artikkel 4 nr. 2 at et ekstra sett variabler, kalt ad hoc-modul, skal tilføyes opplysningene omhandlet i forordningen. Videre skal det årlig utarbeides et flerårlig program med ”ad hoc-moduler”. I kommisjonsforordning (EF) nr. 220/2010 fastlegges tema for ad hoc- moduler for årene 2013-2015. Temaene er henholdsvis ”yrkesskader og yrkessykdommer”, ”innvandrere og arbeidsmarkedet” og ”arbeidstidsordninger”. Det kommer senere en mer detaljert kommisjonsforordning for hver av ad hoc-modulene.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven. Utgiftene i forbindelse med implementering av forordningen vil bli dekket innenfor SSBs budsjett samt bidrag fra EU.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.03.2010
Anvendelsesdato i EU
24.03.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 37, 25.6.2015, p. 154-156
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.10.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0220
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro