Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2017: ad hoc-modul om selvstendig næringsdrivende

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/8 av 5. januar 2016 om angivelse av de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2017 om selvstendig næringsvirksomhet

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/8 of 5 January 2016 specifying the technical characteristics of the 2017 ad hoc module on self-employment

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.5.2016)

Sammendrag av innhold
I rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet er det fastlagt en felles ramme for systematisk utarbeidelse av aktuell og sammenlignbar statistikk over sysselsetting og arbeidsledighet i EU. Rådsforordning (EF) nr. 577/98 er inntatt i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk. Forordningen forutsetter i art. 4 (2) at et ekstra sett variabler, kalt ad hoc moduler skal tilføyes opplysningene omhandlet i forordningen. Formålet med den nye forordningen er å etablere omfattende og sammenlignbar statistikk om selvstendig næringsdrivende. Dataene vil bli benyttet i forbindelse med oppfølgingen av EUs strategi for vekst og sysselsetting – Europa 2020. Tekniske spesifikasjoner, filter, koder og fristen for innsendelse av data til EUs statistikkontor, Eurostat, fremkommer av forordningens bilag.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser som vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås alminnelige budsjett, eventuelt med tilskudd fra EU

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Gjennomføringen er gjort i henhold til hurtigprosedyren.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.11.2015
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
05.01.2016
Anvendelsesdato i EU
26.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 29.11.2018, p. 450-455
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.04.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.06.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0008
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro