Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2019-2021

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1851 av 14. juni 2016 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2019 til 2021 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1851 of 14 June 2016 adopting the programme of ad hoc modules, covering the years 2019, 2020 and 2021, for the labour force sample survey provided for by Council Regulation (EC) No 577/98

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.11.2016)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet, som er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI om statistikk. Det følger av rådsforordningen art 7a (4) at Kommisjonen kan vedta program for tilleggsundersøkelser som dekker tre år.

I den nye delegerte kommisjonsforordningen fremkommer temaene for tilleggsundersøkelsene for årene 2019,2020 og 2021, som er henholdsvis organisering av arbeid og arbeidstid (2019), arbeidsulykker og andre arbeidsrelaterte helseproblemer (2020) og arbeidssituasjonen for innvandrere og deres etterkommere (2021). I tillegg er det vedtatt noen tilleggskarakteristikker for hver av tilleggsundersøkelsene. Den nærmere beskrivelsen av de tre tilleggsundersøkelsene og tilleggskarakteristikkene fremkommer i vedlegg til forordningen. I tillegg vil det bli vedtatt egne forordninger for hver av tilleggsundersøkelsene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Utgiftene i forbindelse med gjennomføring av forordningen vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.06.2016
Anvendelsesdato i EU
09.11.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.05.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1851
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro