Europeiske arbeidskraftundersøkelser: endringsbestemmelser om en stikkprøveundersøkelse

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 545/2014 av 15. mai 2014 som endrer rådsforordning (EF) nr. 577/98 om gjennomføring av en stikkprøveundersøkelse om arbeidsstyrken i Fellesskapet

Regulation (EU) No 545/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

BAGGRUND FOR FORSLAGET
I traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skelnes der mellem på den ene side beføjelser, der tillægges Kommissionen til at vedtage almengyldige ikkelovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt, jf. artikel 290, stk. 1, i TEUF (delegerede retsakter), og på den anden side beføjelser, der tillægges Kommissionen til at vedtage ensartede betingelser for gennemførelse af Unionens juridisk bindende retsakter, jf. artikel 291, stk. 2, i TEUF (gennemførelsesretsakter).

Kommissionen har i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser, forpligtet sig til at undersøge gældende retsakter, der indeholder henvisninger til forskriftsproceduren med kontrol, i lyset af de kriterier, der er fastlagt i traktaten.

Den overordnede målsætning er i alle lovgivningsmæssige instrumenter at fjerne de bestemmelser, der henviser til forskriftsproceduren med kontrol, inden udgangen af Europa- Parlamentets syvende valgperiode (juni 2014).

I forbindelse med tilpasningen af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 af 9. marts 1998 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet til de nye bestemmelser i TEUF, er de beføjelser, der i øjeblikket tillægges Kommissionen ved nævnte forordning, blevet omklassificeret.

EU's arbejdsstyrkeundersøgelse (LFS) er den største husstandsundersøgelse i Europa. De resultater, der fremkommer om beskæftigelse, arbejdsløshed og personer uden for arbejdsmarkedet, udgør fundamentet for det statistiske informationssystem for arbejdsmarkedet i Den Europæiske Union. Arbejdsstyrkeundersøgelsen leverer indikatorerne til tre af de overordnede mål i Europa 2020-strategien.

De nationale statistiske kontorer er ansvarlige for udvælgelse af stikprøven, udformning af spørgeskemaerne, gennemførelse af interviews blandt husstandene og indberetning af resultaterne til Eurostat i overensstemmelse med det fælles kodningssystem. Hvert år suppleres arbejdsstyrkeundersøgelsen med såkaldte ad hoc-moduler. Mens den centrale del af undersøgelsen har lige stor interesse på nationalt og europæisk plan, anvendes ad hoc-modulerne, som ændrer sig årligt, først og fremmest i forbindelse med europæiske politikinitiativer, blandt andet den europæiske beskæftigelsesstrategi, flagskibsinitiativet "Unge på vej", strategien for ligestilling mellem mænd og kvinder, den europæiske dagsorden for integration og beskæftigelsespakken.

Bæredygtig produktion af ad hoc-moduldata af en høj kvalitet er yderst vigtig for EU's beslutningstagere, og det foreslås derfor, at der medtages en bestemmelse om finansiering i forordningen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.03.2013
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
15.05.2014
Anvendelsesdato i EU
18.06.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 689-693
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0545
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro