Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/480 av 4. desember 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/760 med hensyn til reguleringstekniske standarder for finansielle derivater som utelukkende har til formål å avdekke risiko, tilstrekkelig lang levetid for de europeiske langsiktige investeringsfond, kriterier for vurdering av markedet for potentielle kjøpere og for verdifastsettelse av de aktiva som skal avhendes, og de forskellige typer av fasiliteter og deres karaktersitikker som er tilgjengelige for detaljinvestorer

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/480 of 4 December 2017 supplementing Regulation (EU) 2015/760 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on financial derivative instruments solely serving hedging purposes, sufficient length of the life of the European long-term investment funds, assessment criteria for the market for potential buyers and valuation of the assets to be divested, and the types and characteristics of the facilities available to retail investors

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til forordningen om langsiktige investeringsfond (ELTIF). De utfyllende betemmelsene presiserer kriteriene for:

- under hvilke omstendigheter finansielle derivater skal anses kun å tjene det formål å avdekke risiki ved andre investeringer i ELTIF'er

- hva som skal til for at en ELTIFs levetid anses tilstrekkelig lang til å dekke livssyklusen til de individuelle aktivaene i ELTIF'ens portefølje

- vurdering av markedet for potensielle kjøpere

- verdifastsettelse av aktiva som skal avhendes, og

- spesifikasjoner av hvilke fasiliteter en ELTIF forvalter må tilgjengelig for retail investorer.

I tillegg inneholder forordningen en overgangsbestemmelse for ELTIF'er som som ble etablert før forordningen trådte i kraft.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det legges til grunn at forordningen om langsiktige investeringer (ELTIF) gjennomføres som forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond av 26.juni 2014 (AIF-loven).

Forordningen kan da gjennomføres ved at forordningen gjøres gjeldende som forskrift til AIF-loven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen klargjør enkelte bestemmelser i ELTIF, og dette antas å bidra til en mer harmonisert praktisering av regelverket.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant.

Status
De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EBA/ESMA/EIOPA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.12.2017
Anvendelsesdato i EU
12.04.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.12.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
15.01.2019
Høringsfrist
26.02.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0480
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro