Europeiske samvirkeforetak: utfyllende vedtektsbestemmelser om arbeidstakernes innflytelse

Tittel

Rådsdirektiv 2003/72/EF av 22. juli 2003 om utfylling av vedtektene for europeiske samvirkeforetak med hensyn til arbeidstakernes innflytelse

Council Directive 2003/72/EC of 22 July 2003 supplementing the Statute for a European Cooperative Society with regard to the involvement of employees

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.8.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, norsk utgave)

1) For å nå målene i traktaten, fastsatte rådsforordning (EF) nr. 1435/2003(4) vedtekter for det europeiske samvirkeforetak (SCE).

2) Nevnte forordning tar sikte på å skape en ensartet juridisk ramme for at samvirker og andre rettssubjekter og fysiske personer fra forskjellige medlemsstater bør kunne planlegge og foreta en omorganisering av sin virksomhet i form av samvirker på fellesskapsplan.

3) For å fremme Fellesskapets sosiale mål, bør det fastsettes særskilte bestemmelser, særlig når det gjelder arbeidstakernes innflytelse, med sikte på å sikre at etableringen av et SCE-foretak ikke fører til fjerning eller svekkelse av ordninger for arbeidstakernes innflytelse som eksisterer hos rettssubjekter som deltar i etableringen av et SCE-foretak. Dette målet bør tilstrebes ved å fastsette et sett regler på dette området som utfyller bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1435/2003.

4) Siden målene for det foreslåtte tiltaket, slik de er skissert ovenfor, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene ettersom målet er å fastsette et sett regler for arbeidstakernes innflytelse som gjelder for SCE-foretaket, og derfor på grunn av det foreslåtte tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene.

5) Det store mangfoldet av regler og praksis som finnes i medlemsstatene når det gjelder hvordan arbeidstakerrepresentanter øver innflytelse i beslutningstakingen i samvirker, gjør at det er lite gunstig å fastsette en enkelt europeisk modell for arbeidstakernes innflytelse som får anvendelse på SCE-foretaket.

6) Framgangsmåter for informasjon og konsultasjon på tverrnasjonalt plan bør sikres i alle tilfeller av stiftelse av et SCE-foretak, med den nødvendige tilpasning for de SCE-foretak som er dannet helt fra grunnen av, dersom størrelsen deres, målt i antall arbeidstakere, berettiger dette.

7) Dersom det eksisterer medbestemmelsesrettigheter innen ett eller flere rettssubjekter som etablerer et SCE-foretak, bør disse rettighetene i prinsippet bevares ved overføring til SCE-foretaket når dette er stiftet, med mindre partene har avtalt noe annet.

8) De konkrete framgangsmåtene for informasjon til og konsultasjon av arbeidstakerne på tverrnasjonalt plan, samt eventuelt deres medbestemmelse, som skal få anvendelse på hvert SCE-foretak, bør fastsettes primært ved en avtale mellom de berørte partene, eller dersom slik avtale ikke finnes, gjennom anvendelse av et sett sekundære regler.

9) Medlemsstatene bør ha mulighet til ikke å anvende standardbestemmelsene om medbestemmelse i tilfelle av fusjon, på bakgrunn av mangfoldet i nasjonale systemer for arbeidstakernes innflytelse. Systemer og praksis for deltaking som eventuelt finnes hos de deltakende rettssubjektene, må i slike tilfeller opprettholdes ved å tilpasse registreringsregler.

10) Avstemningsreglene i det særlige organet som representerer arbeidstakerne ved forhandlinger, særlig ved inngåelse av avtaler som fastsetter et lavere medbestemmelsesnivå enn det som eksisterer innen ett eller flere av de deltakende rettssubjektene, bør stå i forhold til risikoen for at eksisterende systemer og praksis for medbestemmelse forsvinner eller svekkes. Denne risikoen er større i tilfeller der et SCE-foretak etableres ved omdanning eller fusjon enn når et SCE-foretak dannes helt fra grunnen av.

11) Dersom det ikke foreligger en avtale etter forhandlinger mellom arbeidstakerrepresentantene og vedkommende organer i de deltakende rettssubjektene, bør det fastsettes visse standardbestemmelser som skal gjelde for SCE-foretaket når dette er etablert. Disse standardbestemmelsene bør sikre effektiv praktisering av tverrnasjonal informasjon til og konsultasjon av arbeidstakerne, samt deres medbestemmelse i de aktuelle organene i SCE-foretaket dersom slik medbestemmelse fantes før etableringen av SCE-foretaket innen de deltakende rettssubjektene.

12) Når det ikke er berettiget å anvende ovennevnte framgangsmåter på rettssubjektene som deltar i nyoppretting av et SCE-foretak, fordi de er små målt i antall arbeidstakere, bør SCE-foretaket være underlagt de nasjonale reglene for arbeidstakernes innflytelse som gjelder i den medlemsstat der det oppretter sitt forretningskontor, eller i medlemsstatene der det har datterforetak eller etablerte forretningssteder. Dette bør ikke berøre forpliktelsen for et SCE-foretak som allerede er opprettet, til å gjennomføre disse framgangsmåtene dersom et betydelig antall arbeidstakere ber om dette.

13) Det bør gjelde spesifikke bestemmelser for arbeidstakernes deltaking på generalforsamlinger, i den grad nasjonal lovgivning tillater dette. Anvendelse av disse bestemmelsene utelukker ikke at det anvendes andre former for deltaking, i henhold til dette direktiv.

14) Medlemsstatene skal ved hjelp av hensiktsmessige bestemmelser sikre at ordninger for arbeidstakernes innflytelse, når det er hensiktsmessig, kan omforhandles ved strukturendringer som følge av opprettelse av et SCE-foretak.

15) Det bør fastsettes at arbeidstakerrepresentantene når de ivaretar sine oppgaver innenfor rammen av direktivet, skal nyte samme vern og ha lignende garantier som arbeidstakerrepresentantene har i henhold til lovgivning og/eller praksis i den stat de er arbeidstakere i. De må ikke være gjenstand for noen form for forskjellsbehandling, herunder trakassering, som følge av den legitime utøvelsen av deres virksomhet, og bør nyte godt av et passende vern mot oppsigelse og andre sanksjoner.

16) Følsomme opplysningers fortrolighet bør bevares også etter at arbeidstakerrepresentantenes mandat er utløpt, og det bør fastsettes at vedkommende organ i SCE-foretaket kan tilbakeholde opplysninger som vil påføre SCE-foretakets drift alvorlig skade dersom de blir offentlig kjent.

17) Når et SCE-foretak og dets datterforetak og etablerte forretningssteder omfattes av rådsdirektiv 94/45/EF av 22. september 1994 om opprettelse av et europeisk samarbeidsutvalg eller en framgangsmåte i foretak som omfatter virksomhet i flere medlemsstater og i konserner som omfatter foretak i flere medlemsstater, med sikte på å informere og konsultere arbeidstakere(5), bør bestemmelsene i dette direktiv og bestemmelsene som innarbeider det i nasjonal lovgivning, ikke få anvendelse på foretaket eller dets datterforetak eller etablerte forretningssteder, med mindre det særlige forhandlingsorganet beslutter ikke å innlede forhandlinger eller å avslutte forhandlinger som allerede er innledet.

18) Bestemmelsene i dette direktiv bør ikke berøre andre eksisterende rettigheter som gjelder innflytelse og berører ikke nødvendigvis andre eksisterende representasjonsstrukturer fastsatt i fellesskapsretten og nasjonal lovgivning og praksis.

19) Medlemsstatene bør treffe egnede tiltak i tilfelle forpliktelsene i dette direktiv ikke overholdes.

20) Traktaten har ikke gitt annen myndighet for vedtakelse av dette direktiv enn den som finnes i artikkel 308.

21) Det er et grunnleggende prinsipp og det erklærte målet for dette direktiv å sikre arbeidstakernes ervervede rettigheter med hensyn til innflytelse i selskapets beslutninger. Arbeidstakernes rettigheter som eksisterer før etableringen av SCE-foretak, bør danne grunnlag for arbeidstakernes innflytelsesrett i SCE-foretaket ("før-og-etter"-prinsippet). Denne tilnærmingsmåten bør følgelig gjelde ikke bare ved førstegangsetablering av et SCE-foretak, men også for strukturendringer som foretas i et eksisterende SCE-foretak og de rettssubjekter som berøres av strukturendringsprosesser. Dersom et SCE-foretaks forretningskontor flyttes fra en medlemsstat til en annen, bør derfor arbeidstakerne fortsatt ha minst samme grad av innflytelse. Videre, dersom terskelen for arbeidstakernes innflytelse nås eller overskrides etter at et SCE-foretak registreres, bør disse rettighetene få anvendelse på samme måte som de ville ha fått anvendelse dersom terskelen hadde blitt nådd eller overskredet før registreringen.

22) Medlemsstatene kan fastsette at fagforeningsrepresentanter kan bli medlemmer i et særlig forhandlingsorgan uten hensyn til om de er arbeidstakere i et rettssubjekt som deltar i etableringen av et SCE-foretak. Medlemsstatene bør i denne forbindelse særlig kunne innføre denne rettigheten i tilfeller der fagforeningsrepresentanter har rett til å bli medlem og avgi stemme i kontroll- eller administrasjonsorganer i selskapet i henhold til nasjonal lovgivning.

23) I flere medlemsstater er arbeidstakernes innflytelse og andre forhold mellom partene i arbeidslivet basert på både nasjonal lovgivning og praksis, som i denne sammenheng forstås som også å omfatte tariffavtaler på forskjellige nasjonale plan, sektorplan og/eller selskapsplan -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.07.2003
Anvendelsesdato i EU
18.08.2003

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 23.11.2006, p. 66-77
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
23.04.2004
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2006
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2006

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.06.2006
Anvendes fra i Norge
18.08.2006

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003L0072
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro