Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/820 av 4. februar 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 med hensyn til interessekonflikter i forbindelse med europeiske venturekapitalfond

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/820 of 4 February 2019 supplementing Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to conflicts of interest in the area of European venture capital funds

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at sikre effektiv kontrol med og styring af interessekonflikter i forbindelse med europæiske venturekapitalfonde er det vigtigt at præcisere de situationer, hvori interessekonflikter let kan opstå.

(2) I forbindelse med kvalificerede venturekapitalfonde afhænger de forskellige typer interessekonflikter af de involverede personers rolle, interesser og incitamenter. For at gøre det lettere at identificere interessekonflikter i denne forbindelse er det nødvendigt at opstille en liste over situationer, som anses for at give anledning til interessekonflikter. Denne liste bør være tilstrækkeligt vidtfavnende, således at den kan omfatte alle de forskellige typer interessekonflikter, som kan opstå i forbindelse med europæiske venturekapitalfonde. De forskellige typer interessekonflikter bør derfor omfatte situationer, hvor der er udsigt til at opnå en økonomisk gevinst eller undgå et økonomisk tab, eller hvor der gives incitamenter på en måde, som fremmer særlige interesser på bekostning af den kvalificerede venturekapitalfonds eller dennes investorers interesser.

(3) Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde bør indføre procedurerog træffe foranstaltninger for at sikre, at personer, der udfører sådanne forretningsaktiviteter, udfører disse aktiviteter i den kvalificerede venturekapitalfonds og dennes investorers bedste interesse. For at opnå det samme niveau af investorbeskyttelsei Unionen og gøre det muligt for disse forvaltere at vedtage og følge en konsekvent og effektiv praksis for forhindring, overvågning og styring af interessekonflikter, bør der opregnes et minimum af initiativer i deres politik vedrørende interessekonflikter. For at undgå unødvendige administrative byrder og samtidig sikre et passende niveau af investorbeskyttelse bør politikkerne vedrørende interessekonflikter tilpasses til arten, omfanget og kompleksitetsgraden af forvalternes forretninger.

(4) Det er muligt, at de procedurer og foranstaltninger, der er omhandlet i politikkerne vedrørende interessekonflikter, ikke er tilstrækkelige til at beskytte den kvalificerede venturekapitalfonds og dennes investorers interesser, og hvis det er tilfældet, bør forvalterne af de kvalificerede venturekapitalfonde tage de yderligere initiativer, der er nødvendige for at beskytte disse interesser. Disse initiativer bør omfatte underretning af den øverste ledelse eller et andet kompetent internt organ i den kvalificerede venturekapitalfond og vedtagelse af de beslutninger eller tiltag, der er nødvendige for at handle i den kvalificerede venturekapitalfonds og dennes investorers bedste interesse.

(5) Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde kan deltage aktivt i ledelsen af virksomheder, som den kvalificerede venturekapitalfond investerer i. For at forhindre interessekonflikter og sikre, at disse forvalteres stemmerettigheder udøves til fordel for både den berørte kvalificerede venturekapitalfond og investorerne heri, er det nødvendigt at præcisere de krav, der stilles i forbindelse med udøvelsen af disse stemmerettigheder. For at sikre en tilstrækkelig standard for investorbeskyttelse bør forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde udarbejde passende og effektive strategier i denne henseende og efter anmodning give en kortfattet beskrivelse af disse strategier og de foranstaltninger, de har truffet.

(6) For at sikre effektiv formidling af oplysninger om interessekonflikter bør oplysningerne ajourføres regelmæssigt. I betragtning af de risici, der er forbundet med at anvende et websted som et redskab til at oplyse om interessekonflikter, bør der opstilles kriterier for offentliggørelse af sådanne oplysninger på et websted.

(7) For at gøre det muligt for forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde at tilpasse sig de nye krav bør anvendelsesdatoen for denne forordning udskydes i seks måneder.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.02.2019
Anvendelsesdato i EU
11.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet