EUs 6. miljøhandlingsprogram

Tittel

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1600/2002/EF av 22. juli 2002 om fastsettelse av Fellesskapets sjette miljøhandlingsprogram

Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 laying down the Sixth Community Environment Action Programme

Siste nytt

Rapport fra Den norske EU-delegasjonen 12.9.2011 om Kommisjonens sluttevaluering

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.12.2011)

Sammendrag av innhold
Det sjette miljøhandlingsprogrammet, Environmental Action Programme (EAP) ble vedtatt i 2002 og gjelder fram til og med 2012. Kommisjonen har nå (31. august`11) lagt frem en evaluering av programmet. Evalueringen er basert på en ekstern vurdering, Det europeiske miljøbyråets rapport om miljøstatus i Europa (SOER 2011), samt resultatene fra en offentlig høring.

Kommisjonen har gjennom evalueringen funnet at det sjette miljøhandlingsprogrammet har gitt miljøpolitikken en overordnet ramme, samt bidratt til en mer sammenhengende tilnærming til hvordan miljøpolitikken skal utformes. Programmet dekker i prinsippet hele miljøområdet - klimaendringer; natur og biologisk mangfold; miljø, helse og livskvalitet; naturressurser og avfall. De fleste av tiltakene i programmet har blitt eller er i ferd med å bli gjennomført. I ti års perioden for programmet er det gjort flere framskritt, blant annet utvidelse av nettverket av verneområder (Natura 2000), vedtak av en omfattende kjemikaliepolitikk (REACH) og et omfattende arbeid mot klimaendringer. Kommisjonen viser dog til at det ikke er noen automatikk i at medlemslandene faktisk lar seg forplikte av målsettingene i programmet. Og i evalueringen vises det til manglende gjennomførig av regelverk, og at implementeringen av eksisterende regelverk vil bli en hovedutfordring også framover. En annen viktig utfordring blir å gå fra oppretting av miljøskader til forebygging av miljøskader. Integrering av miljø i alle relevante politikkområder vil også bli viktig.

Kommisjonen viser til Europa 2020-strategien som forutsetter en omlegging til en grønn, ressureffektiv og konkurransedyktig lavutslippsøkonomi. Det er denne strategien som ligger til grunn for utviklingen i Europa og som nå følges opp av en rekke initiativ fra Kommisjonen, blant annet veikartet for ressurseffektivitet, veikartet for energi og råvaremeldingen. Med dette som utgangspunkt vil Kommisjonen vurdere hvordan et mulig nytt miljøhandlingsprogram skal kunne bidra til å styrke miljøpolitikken.

Status
På EUs miljørådsmøte den 10. oktober `11 ble det vedtatt rådskonklusjoner. Kommisjonen vil legge frem forslag til et nytt miljøhandlingsprogram i 2012.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 19.6.2008, p. 70-84
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2005
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.10.2005
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.10.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
22.10.2005
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002D1600
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro