EUs 7. miljøhandlingsprogram 2014-2020

Tittel

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1386/2013/EU av 20. november 2013 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram fram til 2020: Et godt liv i en ressursbegrenset verden

Decision No 1386/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on a General Union Environment Action Programme to 2020 ‘Living well, within the limits of our planet’

Siste nytt

Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 15.5.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.4.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen la fram forslag til et 7. miljøhandlingsprogram "Living well, within the limits of our planet" i november 2012. Programmet erstatter det 6. miljøhandlingsprogrammet. Det nye programmet skal gjelde fram til 31. desember 2020. EUs første miljøhandlingsprogram ble vedtatt i 1973 og det 7. miljøhandlingsprogrammet trådte i kraft i januar 2014. I hele denne perioden har EUs miljøhandlingsprogram lagt et grunnlag for utviklingen av EUs miljøpolitikk. I det nye programmet fastsettes ni mål som skal nås innen 2020, samt en langsiktig visjon fram mot 2050. Programmet gir samtidig en oversikt over EUs eksisterende miljø- og klimapolitikk. Hovedtyngden i programmet er lagt på gjennomføring av eksisterende lovgivningen og at EUs miljøpolitikk skal bidra til å løfte EU ut av den økonomiske krisen.

Programmets formål:

Programmet er inndelt i tre hoveddeler med i alt ni prioriterte mål ("priority objectives"):

I) Prioriterte tema:

a) å beskytte, bevare og styrke EUs naturkapital.

b) å sikre en ressurseffektiv, grønn og mer konkurransedyktig lavutslippsøkonomi

c) å beskytte EUs borgere mot miljøbelastninger og risiko mot helse og velvære

II) Rammer for gjennomføring:

d) å få mest mulig fordeler ut av EUs miljølovgivning

e) å forbedre det vitenskapelige grunnlaget for miljøpolitikken

f) å sikre investeringer relatert til miljø- og klimapolitikken, og korrigere prissettingen

g) å bedre integreringen av miljø i andre politikkområder og sikre tverrpolitisk sammenheng

III) Håndtering av lokale, regionale og globale utfordringer

h) å styrke bærekraftigheten i EUs byer

i) å øke EUs effektivitet ved å håndtere regionale og globale miljøutfordringer.

Programmets innhold:

I programmet er det laget en visjon fram mot 2050, denne skal være en rettesnor for innsatsen fram til og etter 2020: " I 2050 lever vi et gode liv innenfor planetens økologiske grenser. Vår velstand og et sunt miljø baserer seg på en innovativ sirkulær økonomi der ingenting går til spille, der naturressursene forvaltes på en bærekraftig måte, og der det biologiske mangfoldet beskyttes, verdsettes og gjenopprettes på en måte som gjør samfunnet vårt mer robusthet. Vår økonomiske vekst basert på lave karbonutslipp, har blitt løsrevet fra økt ressursbruk, og vi er på vei mot et trygt og bærekraftig globalt samfunn."

I ett vedlegg beskrives de ni målsettingene mer utførlig, og under hvert mål gis det en analyse av miljøsituasjonen og hvilke tiltak som er nødvendig å iverksette for å nå målene. Hovedvekten av tiltakene er knyttet til bedre gjennomføring av eksisterende regelverk. I hovedsak er de ni målsettingene allerede forankret i eksisterende lovgivning, samt de ulike veikart og flaggskip innenfor rammen av Europa 2020-strategien.

Programmet er basert på forurenser betaler-prinsippet, føre-var-prinsippet, og prinsippet om at forurensning skal håndteres ved kilden (artikkel 2)

I artikkel 3 slås det fast at EU og medlemslandene er ansvarlige for å sikre oppnåelse av de prioriterte mål som er fastsatt i programmet.

Programmet gjennomgår status på miljøområdet i EU etter 40 år med miljølovgivning. Og det vises til forbedringene som er oppnådd blant annet når det gjelder utslipp av forurensende stoffer til luft, vann og jord. Regulering av kjemikalieområdet trekkes fram, samt at det er utpekt naturbeskyttelsesområder både på land og i havet. Det trekkes også fram at det er gjort framskritt med å integrere miljøhensyn i andre politikkområder. Samtidig er det en erkjennelse av at det gjenstår en del miljøutfordringer, og at flere av disse er knyttet til manglende innlemmelse av den eksisterende felles miljøpolitikk.

Kommisjonen viser til at det 7. miljøhandlingsprogram skal utfylle de tiltak som allerede er satt i gang, som f eks langsiktige strategier innenfor naturmangfold, resursseffektivitet og klima. Hovedvekten i programmet er således lagt på bedre gjennomføring av eksisterende lovgivning, og inneholder ingen forslag til ny lovgivning. Men flere nye initiativ annonseres, disse er primært knyttet til initiativ som Kommisjonen løfter fram i sitt arbeidsprogram 2013/2014.

Merknader
Sammenliknet med det 6. miljøhandlingsprogrammet inneholder det nye programmet få konkrete kvantitative målsettinger og forpliktende initiativ.

Forslaget omhandler et handlingsprogram og får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Programmet innlemmes i EØS-avtalens protokoll 31, med en skriftlig uttalelse, tilsvarende som for det sjette miljøhandlingsprogrammet: “The Seventh Community Environment Action Programme includes elements that fall outside the scope of the EEA Agreement. The EFTA States underline that the inclusion of the Programme in Protocol 31 of the Agreement is without prejudice to the evaluation of the EEA relevance of EU legislation adopted implementing the Programme.”. Det er ikke behov for lov- eller forskriftsendringer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for miljøsaker den 6. februar 2014, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det 7. miljøhandlingsprogrammet erstatter EUs 6. miljøhandlingsprogram som er innlemmet i EØS-avtalens protokoll 31. Programmet anses relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Norge sendte et høringsinnspill før programmet ble lagt fram av Kommisjonen, der Norge spilte inn at et giftfritt miljø bør gis en høy prioritet i det nye programmet. Et høyt ambisjonsnivå for kjemikalieregelverket, samt utfordringer knyttet til nanomaterialer, kombinasjonseffekter og hormonhermere ble særlig vektlagt.

Status
Kommisjonens forslag ble lagt fram av Europakommisjonen den 29. november 2012. Forslaget er behandlet i Rådet og i Europaparlamentet, og ble formelt vedtatt den 20. november 2013.

Enighet mellom EØS/EFTA-statene og EU-siden om EØS-komitebeslutning og felles erklæring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.11.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D1386
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro