EUs kontrollprogram for matvarekjeden 2021-2025

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1550 av 23. oktober 2020 om fastsettelse av det flerårige programmet 2021-2025 for kontroller som skal utføres i medlemsstatene av Kommisjonens eksperter for å verifisere anvendelsen av Unionens lovgivning for matvarkjeden

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1550 of 23 October 2020 establishing the multiannual programme of controls for the period 2021-2025 to be carried out by Commission experts in the Member States to verify the application of Union agri-food chain legislation

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsfbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ansvaret for at håndhæve EU-lovgivningen for agrofødevarekæden ligger hos medlemsstaterne, hvis kompetente myndigheder gennem tilrettelæggelse af offentlig kontrol overvåger og verificerer, at relevante EU-krav reelt opfyldes og håndhæves. Parallelt med denne overvågning og kontrol skal Kommissionens eksperter i henhold til artikel 116 i forordning (EU) 2017/625 gennemføre kontrol, herunder audit, i medlemsstaterne for at verificere anvendelsen af EU-lovgivningen. Kommissionens kontrol bør gennemføres inden for fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed, plantebeskyttelse og verificere, at de nationale kontrolsystemer og de kompetente myndigheder, der anvender dem, fungerer, idet der tages hensyn til synergier med kontrolordninger under den fælles landbrugspolitik.

(2) Kommissionen har udarbejdet et flerårigt program for kontrol for perioden 2021-2025, som er tilpasset Kommissionens mandatperiode, og som afspejler dens prioriteter. Denne kontrol skal gennemføres af Kommissionens eksperter i medlemsstaterne for at verificere anvendelsen af lovgivningen på ovennævnte områder. Der blev anvendt forskellige kriterier i fastlæggelsen af prioriteter, bl.a. identificerede risici for forbrugerne, dyr eller planter, medlemsstaternes tidligere resultater på områderne, produktionsmængde, oplysninger fra relevante kilder (f.eks. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet) og fra informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol (IMSOC) og dets komponenter.

(3) Dette flerårlige program for kontrol bidrager til Kommissionens prioritetsområde "Den Europæiske Grønne Pagt" og til "en fra jord til bord-strategi for et retfærdigt, sundere og miljøvenligt fødevaresystem". Det bidrager også til overvågning af den fælles landbrugspolitik i overensstemmelse med reglerne om krydsoverensstemmelse, jf. Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 1306/2013. Med den kontrol, som er fastlagt i det flerårlige program for kontrol, kan Kommissionen opfylde sine retlige forpligtelser med hensyn til at overvåge gennemførelsen af EU-lovgivningen ved at verificere, at offentlig kontrol i medlemsstaterne på de relevante områder er i overensstemmelsen med EU-lovgivningen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.10.2020
Anvendelsesdato i EU
15.11.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet