EUs kulturprogram (2007-2013)

Tittel

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr 1855/2006/EF av 12. desember 2006 om opprettelse av kulturprogrammet (2007-2013)

Decision No 1855/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 establishing the Culture Programme (2007 to 2013)

Siste nytt

Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 10.1.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Kultursamarbeidet med EU er nedfelt i EØS-avtalens protokoll 31, artikkel 13 om kultur. Norge deltok i det første rammeprogrammet for kultur, Kultur 2000-programmet, for perioden 2000-2006, jf. Europaparlamentets og Rådets beslutning nr. 508/2000/EF av 14. februar 2000 om etableringen av Kultur 2000-programmet, St.prp. nr. 37 (1999-2000) og St.prp. nr. 67 (2003-2004). EØS-avtalen, protokoll 31, artikkel 13 omfatter kultursamarbeidet generelt. Beslutningen om EFTA-deltakelse i det nye rammeprogrammet må tas i EØS-komiteen, og vil bli tatt inn i nevnte artikkel.

Programmet skal fremme et felleseuropeisk kulturområde gjennom utvikling av kulturelt samarbeid mellom kunstnere, kulturarbeidere og kulturinstitusjoner. Programmet skal stimulere til fremvekst av europeisk medborgerskap. Programmet har tre overordnede mål:

a) fremme transnasjonal mobilitet av ansatte i kultursektoren
b) fremme transnasjonal utveksling av kulturelle og kunstneriske arbeider og produkter
c) fremme interkulturell dialog

Programmet skal bidra til å styrke Fellesskapets tverrgående politikk, særlig gjennom å fremme ytringsfrihet, styrke bevissthet om viktigheten av å bidra til bærekraftig utvikling og bidra til å bekjempe diskriminering basert på kjønn, rase, etnisk opprinnelse, religion, overbevisninger, alder og seksuell orientering.

Implementeringen av programmet vil skje gjennom støtte til:
a) ettårige og flerårige samarbeidsprosjekter på kulturområdet
b) paneuropeiske kulturorganisasjoner
c) analyser og informasjonsinnsamling og -spredning knyttet til kultursamarbeid

Det vil bli gitt flerårig støtte til større samarbeidsprosjekter der minst seks land deltar. Formålet med flerårige prosjekter er å etablere bærekraftige, økonomisk uavhengige tiltak. Tilskuddet kan være på inntil 50 % av det totale budsjettet for prosjektet. Maksimalt støttebeløp er på 500 000 euro årlig i inntil fem år. Det skal gis ettårig støtte til europeiske samarbeidsprosjekter på kulturområdet der minst tre land deltar. Ettårige prosjekter som er nyskapende, vil bli prioritert. Prosjektene kan få inntil 50 % av prosjektbudsjettet, og støttebeløpet skal være på mellom 60 000 og 200 000 euro. Støtte kan gis til prosjekter på inntil 12 måneder.

På visse betingelser er programmet åpent for samarbeid med EØS/EFTA-landene, kandidatland, landene i Vest-Balkan og andre land som har kulturavtaler med EU. Det er også åpent for samarbeid med internasjonale organisasjoner på kulturfeltet, for eksempel UNESCO og Europarådet.

Kommisjonen er ansvarlig for iverksetting av programmet. Det er opprettet en egen forvaltningskomité for programmet. Informasjon om programmet på nasjonalt nivå skal spres av egne enheter, kalt kulturelle kontaktpunkter.

EØS/EFTA-statene sendte kommentarer til det nye kulturprogrammet til Kommisjonen. EØS/EFTA-landenes kommentarer uttrykte bekymring over tendensen til å gi mer av midlene til større prosjekter til fortrengsel for mindre prosjekter. EØS/EFTA-landene pekte i sine kommentarer også på behovet for å tilrettelegge regelverket for videreføring av oversettelsesstøtte. Gjennom EUs Ariane-program (1996-1999) og senere gjennom Kultur 2000-programmet er det gitt støtte til oversettelse av litteratur. Denne støtten, som bevilges direkte til forlagene uten krav om samarbeid mellom operatører, har vist seg viktig for land med mindre utbredte språk, spesielt de nordiske landene og Hellas. Muligheten for oversettelsesstøtte ble etter dette lagt inn igjen i programmet i løpet av Råds- og Parlamentsbehandlingen.

Rollen til de såkalte kulturelle kontaktpunktene er styrket i forhold til EUs tidligere kulturprogram og blir omtalt i en egen artikkel

Programmet får ikke konsekvenser for norsk lovgivning.

Kultur 2007-programmet har en budsjettramme på 400 mill euro for en sjuårsperiode, dvs. 57,14 mill. euro per år. Til sammenligning har Kultur 2000-programmet en budsjettramme på 236,5 mill euro for en sjuårsperiode, dvs. 33,79 mill. euro per år.

I EØS/EFTA-landenes finansiering inngår en nasjonal ekspert for programmet. Per i dag arbeider det en nasjonal ekspert fra Norge med Kultur 2000-programmet, og det er lagt til grunn at Norge viderefører denne stillingen.

--------------------------------------------------------------------------------

Vurdering
Norge har deltatt i programmet siden starten i 2000, og norske kulturoperatører har vist stor interesse for det. I løpet av perioden 2000–2005 har totalt 96 søknader med norsk ledelse vært fremmet. Av disse har 15prosjekter fått støtte. Dette innebærer en økonomisk støtte på totalt ca 38,1 mill. NOK. Til sammenligning beløper Norges utgifter til dekning av programkostnader og administrasjon for perioden seg til ca 33,3 mill. NOK.

I tillegg til de norskledede prosjektene som er nevnt over, har et stort antall norske operatører som har deltatt som samarbeidspartnere i prosjekter ledet av operatører fra andre land, hatt nytte av programmet, både i form av indirekte økonomisk støtte og i form av nettverksbygging og kunnskaps- og kulturutveksling. I tillegg kommer også de norske forlagsprosjektene. Flere norske forlag har totalt fått støtte til oversettelse av 181 titler utenlandsk samtidslitteratur til norsk, mens 53 titler norsk samtidslitteratur i løpet av den samme perioden har blitt oversatt til andre europeiske språk med støtte fra programmet.

Norge møtte i forvaltningskomiteen for Kultur 2000-programmet. Gjennom dette arbeidet har man etablert gode kontakter med både Kommisjonens representanter og representanter for de landene som deltar i programmet. Særlig har det gode samarbeidet mellom de skandinaviske landene på kulturområdet blitt styrket og videreutviklet i løpet av programperioden. De nordiske landene har i hovedsak sammenfallende synspunkter på området. Norge har også stort utbytte av samarbeidet med en rekke av både de opprinnelige og de nye medlemslandene i EU.

Norges kontingent til Kulturprogrammet var i 2006 på ca 7,5 mill kroner. Kostnader for norsk deltakelse i Kultur 2007 vil bli noe høyere, ca 8,2 mill kroner.

--------------------------------------------------------------------------------

Andre opplysninger
De statene som deltar i programmet, blir oppfordret til å drive en nasjonal enhet med ansvar for informasjon og rådgivning til potensielle søkere, et såkalt nasjonalt kulturelt kontaktpunkt. I Norge er kontaktpunktet lagt til Norsk kulturråd, som får bistand fra ABM-utvikling og Riksantikvaren på kulturarvsområdet og NORLA på litteraturområdet. Kommisjonen refunderer utgiftene til driften av kontaktpunktet med opp til 30 000 euro.

Støtte til paneuropeiske kulturorganisasjoner skal nå gis gjennom Kultur-programmet. Til nå er denne støtten bevilget gjennom et eget program Decision no 792/2004/EC av 21. april 2004 Community action programme to promote bodies active at a European level in the field of culture. Norge deltok ikke i dette EU-programmet. Norske aktører deltar likevel i flere av kulturorganisasjonene som får støtte gjennom programmet. Innlemmelse av disse aktivitetene i det nye kulturprogrammet er derfor uproblematisk fra norsk side, men utgjør en del av økningen i den norske kontingenten.

Status
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr 1855/2006/EF av 12. desember 2006

trådte i kraft for EU 1. januar 2007. Utenriksdepartementet fremmet 23. februar 2007 St.prp. nr. 45 (2006-2007) om samtykke til deltakelse i en beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs rammeprogram om kultursamarbeid (Kultur 2007).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.07.2004
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2006
Anvendelsesdato i EU
01.01.2007
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 15.7.2010, p. 395-405
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.06.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kultur- og likestillingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
23.10.2008
Anvendes fra i Norge
23.10.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006D1855
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro